Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Εργα

Ο Δήμος Πωγωνίου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΦΑΣΗ Ι)», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 03/2018 από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου, ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση).
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30 / 05 / 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στo κτίριο του Δημαρχείου Πωγωνίου στο Καλπάκι (Ταχ. Δ/νση, Τ.Κ. 44004, Καλπάκι) σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ.2α. του Ν.4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) καθώς και του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τα συνημμένα έγγραφα.

 

 

Κατηγορία Διακυρήξεις

Σύμφωνα με το άρ.3, παρ.1 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/29-12-2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οι τεχνικοί υπάλληλοι του Δήμου Πωγωνίου, που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ) είναι οι κάτωθι:

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

2. ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ο κατάλογος των ονομάτων των τεχνικών υπαλλήλων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πωγωνίου βάσει του άρ.3, παρ.4 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/29-12-2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο

Ο Δήμος Πωγωνίου προκειμένου να καταρτίσει τους καταλόγους ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων έτους 2018 της παρ.5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού ή μελετητικού πτυχίου τους αντίστοιχα, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα πρόσκληση, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πωγωνίου (Καλπάκι Ιωαννίνων, ΤΚ 44004). Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με τηλεομοιοτυπία (2653360103), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dimospogoniou@pogoni.gr)  εντός της παραπάνω προθεσμίας.  Σε περίπτωση αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απαιτείται η αίτηση να είναι υπογεγραμμένη ψηφιακά.

 

Πρόσκληση και αίτηση στο συνημμένο αρχείο.

 

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών ΔημοσίωνΈργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

 

 

Ο  Δήμος Πωγωνίου καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου να υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δ.      Πωγωνίου,(Καλπάκι Ιωαννίνων, ΤΚ 44004), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού τους πτυχίου,το οποίο να είναι σε ισχύ.

 

Λεπτομέρειες και αιτήσεις στο συνημμένο αρχείο.

 

Επιστολή διαμαρτυρίας για τη μη ένταξη του οδικού άξονα Ιωαννίνων – Κακαβιάς στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου, απέστειλε στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη, ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κώστας Καψάλης. Η επιστολή έχει ως εξής:

 

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ο φτωχός και παραμελημένος Νομός Ιωαννίνων μπαίνει, για μία ακόμη φορά, στο περιθώριο καθώς τίθεται εκτός των μεγάλων έργων που εντάσσει το Υπουργείο Υποδομών στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα και το νέο ΕΣΠΑ.

Η σύνδεση της Ιόνιας Οδού από τα Γιάννινα μέχρι την Κακαβιά διαφαίνεται ότι παραπέμπεται στις καλένδες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πολύπαθη περιοχή της Ηπείρου.

Ο συγκεκριμένος οδικός άξονας αποτελεί έργο μεγίστης σημασίας με διακρατική υπόσταση και προκαλεί ποικίλα ερωτηματικά το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των είκοσι πέντε μεγάλων έργων παρά το ότι υπάρχει μελετητική ωριμότητα και πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Παρακαλούμε να εξετάσετε εκ νέου το θέμα, αλλάζοντας τους χειρισμούς σας σε θέματα μείζονος σημασίας για την ακριτική Ήπειρο. Η πιο φτωχή περιφέρεια της χώρας δεν έχει την πολυτέλεια να ελπίζει για την εκτέλεση μεγάλων έργων μετά το 2020».

 

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015 10:55

Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

 
     

ΝΕΑ ΕΡΓΑ:

351.800,00 €

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ:

992.286,56 €

ΣΥΝΟΛΟ:

1.344.086,56 €

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπ/ σμός Έργου

1

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Πωγωνιανής και ΔΕ Λάβδανης

7.200,00 €

2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ

10.000,00 €

     
     
 

Γενικό Σύνολο

17.200,00 €

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισμός Έργου

1

Διαμόρφωση δημοτικών κτιρίων ΤΚ Ρεπετίστης

7.200,00 €

2

Ασφαλτόστρωση κοινοτικών δρόμων ΤΚ Παρακαλάμου

7.200,00 €

3

Διαμόρφωση - ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Παρακαλάμου

7.200,00 €

4

Τοιχειο αντιστήτιξης ΤΚ Ιερομνήμης

7.200,00 €

5

Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόμων ΤΚ Σιταριας

7.200,00 €

6

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΣΙΤΑΡΙΑΣ

7.200,00 €

7

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ

7.200,00 €

8

Συντηρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Άνω Καλαμά

7.200,00 €

9

Συντηρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Άνω Καλαμά

7.200,00 €

10

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Άνω Καλαμά

7.200,00 €

11

Συντήρηση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Άνω Καλαμά

7.200,00 €

12

Διαμόρφωση συντήρηση κοινοτικών δρόμων ΔΕ Άνω Καλαμά

7.200,00 €

 

Σύνολο

86.400,00 €

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Α/Α

Τίτλος έργου

Προϋπολογισμός έργου

1

Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Κεφαλοβρύσου

7.200,00 €

2

Διαμορφώσεις τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Βασιλικού

7.200,00 €

3

Συντήρηση Δημοτικού σχολείου οικισμού Πωγωνίσκου ΤΚ Βασιλικού

7.200,00 €

5

Συντήρηση αγροτίκων δρόμων ΔΕ Άνω Πωγωνίου

6.000,00 €

6

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Άνω Πωγωνίου

6.000,00 €

7

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Άνω Πωγωνίου

7.200,00 €

8

Διαμορφώσεις συντηρήσεις κοινοχρήστων δρόμων ΔΕ Άνω Πωγωνίου

7.200,00 €

9

Συντήρηση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Άνω Πωγωνίου

7.200,00 €

 

Σύνολο

55.200,00 €

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

Α/Α

Τίτλος έργου

Προϋπολογισμός έργου

1

Συντήρηση αφοδευτηρίων ΤΚ Αγίας Μαρίνας

7.200,00 €

2

Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων - δρόμων ΤΚ Αργυροχωρίου

7.200,00 €

3

Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Βήσσανης

7.200,00 €

4

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Δελβινακίου

7.200,00 €

5

Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Λίμνης

7.200,00 €

6

Υδρευση ΤΚ Χαραυγής

7.200,00 €

7

ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ)

7.200,00 €

8

ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΚ ΟΡΕΙΝΟΥ - ΞΗΡΟΒΑΛΤΟΥ

7.200,00 €

9

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Δελβινακίου

7.200,00 €

10

Συντήρηση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Δελβινακίου

7.200,00 €

11

Διαμόρφωση συντήρηση κοινοτικών δρόμων ΔΕ Δελβινακίου

7.200,00 €

12

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

7.200,00 €

13

Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δελβινακίου

6.000,00 €

 

Σύνολο

92.400,00 €

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισμός Έργου

1

Κατασκεύη φρεατίων (ΒΕΛΛΑ)

7.000,00 €

2

Αποχετευτικό Δίκτυο ΤΚ Καλπακίου (θέση Σπανού)

7.200,00 €

3

Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Άνω Ραβενιων

7.200,00 €

4

Αποπεράτωση Αίθουσας Δημοτικού συμβουλίου ΤΚ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

7.200,00 €

5

Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Καλπακίου

7.200,00 €

6

Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Καλπακίου

7.200,00 €

7

Διαμορφώσεις συντηρήσεις κοινοτικών δρόμων ΔΕ Καλπακίου

7.200,00 €

8

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

7.200,00 €

9

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Καλπακίου

7.200,00 €

 

Σύνολο

64.600,00 €

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισμός Έργου

1

Διαμορφώσεις κοινοτικών δρόμων ΤΚ Δρυμάδων

7.200,00 €

2

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

7.200,00 €

3

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

7.200,00 €

 

Σύνολο

21.600,00 €

     

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

Α/Α

Τίτλος Έργου

Προϋπολογισμός Έργου

1

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

7.200,00 €

2

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

7.200,00 €

 

Σύνολο

14.400,00 €

Α/Α

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015

ΠΟΣΟ

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΚ ΔΡΥΜΑΔΩΝ

7.200,00 €

10-7331.002

2

Κέντρο κοινωνικής μέριμνας Δ.Δ. Νεγράδων (Θησέας) (Σ)

23.910,93 €

15-7311.001

3

Κέντρο κοινωνικής μέριμνας Δ.Δ. Δολιανών (Θησέας) (Σ)

3.092,12 €

15-7311.002

4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΤΚ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (2013-Σ)

1.354,06 €

15-7326.001

5

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ(2013-Σ)

19.443,82 €

15-7326.002

6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΤΚ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ (2013-Σ)

38.637,67 €

15-7326.003

7

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΔΟΛΟΥ(2013-Σ)

192,81 €

15-7331.002

8

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ(2013-Σ)

2.490,69 €

25-7312.002

9

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

5.872,00 €

25-7312.007

10

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

1.490,80 €

25-7312.012

11

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΨΗΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΒΔΑΝΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

3.838,30 €

25-7312.017

12

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

2.028,13 €

30-7311.001

13

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΤΔ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

485,02 €

30-7311.003

14

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

3.160,97 €

30-7311.004

15

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΗΣΣΑΝΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

915,07 €

30-7311.006

16

ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΟΥΚΛΙΩΝ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

1.014,84 €

30-7311.007

17

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

500,00 €

30-7312.001

18

Διαμόρφωση-ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Δολιανών (ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

1.565,29 €

30-7322.003

19

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΚΟΡΗΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

12.278,27 €

30-7322.006

20

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗΣ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

41.178,00 €

30-7322.007

21

Οδοποϊία Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου (Β΄Φάση)(Θησέας) (ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

1.235,85 €

30-7323.001

22

Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόμων Δ.Δ. Δολιανών (ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

300,07 €

30-7323.003

23

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

15.961,91 €

30-7323.008

24

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

27.294,95 €

30-7323.010

25

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

5.324,57 €

30-7323.016

26

ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ(2013-Σ)

7.200,00 €

30-7323.039

27

ΕΠΙΧΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΚ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ(2013-Σ)

7.200,00 €

30-7323.065

28

Ανάπλαση-Ανάδειξη ιστορικού μνημείου Μαχητή (ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

13.982,02 €

30-7326.001

29

Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Κάτω Ραβενίων (Θησέας) (ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

3.286,05 €

30-7326.003

30

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΧΑΝΙ ΣΙΤΑΡΙΑΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

5.953,45 €

30-7326.007

31

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΔ ΡΙΑΧΟΒΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

6.925,00 €

30-7326.009

32

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

1.000,82 €

30-7326.013

33

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΔ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

197,06 €

30-7331.005

34

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Τ.Κ. ΔΡΥΜΑΔΩΝ(2013-Σ)

5.000,00 €

30-7331.009

35

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

44.328,25 €

30-7332.002

36

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΤΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ (ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ-ΡΕΠΕΤΙΣΤΗΣ-ΣΙΤΑΡΙΑΣ-ΚΟΥΚΛΙΩΝ)

6.925,00 €

30-7333.012

37

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΑΥΛΟ ΧΡ.ΤΣΙΤΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

6.925,00 €

30-7333.016

38

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΤΔ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

4.578,10 €

30-7333.018

39

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

2.030,86 €

30-7333.019

40

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ(2012-Σ)

7.984,00 €

30-7333.031

41

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ(ΠΑΛΑΙΟ-Σ)

6.925,00 €

30-7336.001

42

Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων ΤΚ Παρακαλάμου

5.000,00 €

30-7331.025

43

Διαμόρφωση κοινοτικών κτιρίων ΤΚ Άνω Ραβενίων

7.200,00 €

30-7331.019

44

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

7.200,00 €

30-7333.006

45

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΔ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

273.505,37 €

25-7312.005

46

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΚ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

5.419,98 €

30-7311.014

47

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

3.977,00 €

30-7333.007

48

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ Γ. & Ν. ΚΟΛΕΦΑ

312.800,00 €

15-7311.011

49

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 30 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ Κ.Α. 2013ΕΠΟ3000011: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ)

7.200,00 €

30-7333.002

50

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

12.600,00 €

15-7311.004

51

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΚ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

1.777,46 €

30-7331.023

52

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΡΗΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ . ΛΑΒΔΑΝΗΣ

4.400,00 €

30-7323.023

       
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

992.286,56 €

 
       
Κατηγορία Εργα
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2014 09:58

Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014

Δείτε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 2014 στο συννημένο αρχείο.

Αριθμός Απόφασης 227/2013 Δ.Σ.

 

Κατηγορία Εργα

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή του έργου: «Τοίχος αντιστήριξης 14η επαρχιακής οδού Τ.Κ. Αρετής» του Δήμου Πωγωνίου.
Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι εξής αναγκαίες εργασίες:
•    Εκσκαφές θεμελίων για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης. Η εκσκαφή θα πρέπει να γίνει τμηματικά και σε τμήματα όχι μεγαλύτερα των 20μ
•    Κατασκευή οπλισμένου τοίχου μήκους 116.70μ και ύψους από 2,00 έως 4,00μ ως συνημμένα σχέδια..
•    Επανεπίχωση με υλικό Ε3,Ε4 (μεταβατικό επίχωμα)
•    Σημειώνετε ότι η εκσκαφή καθώς και η σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνει τμηματικά και σε τμήματα όχι μεγαλύτερα των 20μ διότι το ύψος των εκσκαφών είναι αρκετά μεγάλο και δύσκολα τα πρανή των εκσκαφών θα διατηρηθούν σταθερά (υπάρχει κίνδυνος διέλευσης πεζών από πιθανή κατολίσθηση). Ακόμη οι χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν με αίθριες καιρικές συνθήκες  και όχι αν δεν παρέλθουν αρκετές μέρες μετά από βροχοπτώσεις ώστε τα πρανή να προλάβουν να αποστραγγίσουν.

Η πίστωση είναι 121.000,00 Ευρώ και αφορά έργο που χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, από τα οποία θα διατεθούν για εργασίες 98.373,98 Ευρώ και για Φ.Π.Α 22.626,02 Ευρώ.

Κατηγορία Εργα
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014 10:23

Ασφαλτοστρώσεις Κοινοτικών δρόμων Δήμου

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες ανά Τοπική Κοινότητα:
Τ.Κ. Δελβινακίου
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 135μ και πλάτους 3,50μ στη θέση οικ. Μαρία Βίλλη έως κτηνιατρείο.
•    Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου μήκους περίπου 15μ και πλάτους 4,00μ στη θέση οικ. Σωτηρίας Τώνη.

Τ.Κ. Παρακαλάμου
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 50μ και πλάτους 4,00μ στη θέση οικ. Ντότη.
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 120μ και πλάτους 4,00μ στη θέση οικ. Φιλιά.

Τ.Κ. Κουκλιών
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 110μ και πλάτους 4,50μ στη θέση οικ. Παναγιώτα Κατσούπα.
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 120μ και πλάτους 4,50μ στη θέση οικ. Ν. Χαρίση.
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 100μ και πλάτους 4,50μ στη θέση «Χαλίκια».
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 30μ και πλάτους 4,50μ στη θέση οικ. Ν. Ζυγούνη.

Τ.Κ. Σιταριάς
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 200μ και πλάτους 3,50μ στη θέση από καφενείο έως βρύση χωριού.

Τ.Κ. Αρετής
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 250μ και πλάτους 4,00μ στη θέση Γέφυρα Μαζαρακίου έως είσοδο χωριού.

Τ.Κ. Καλπακίου
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 200μ και μέσου πλάτους 5,00μ στη θέση από κεντρικό δημαρχείο έως παιδικό σταθμό.

Τ.Κ. Πωγωνιανής
•    Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 150μ και πλάτους 4,00μ στο κέντρο του οικισμού.

Η πίστωση είναι 120.000,00 Ευρώ και αφορά έργο που χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, από τα οποία θα διατεθούν για εργασίες 97.560,98 Ευρώ και για Φ.Π.Α 22.439,02 Ευρώ.

Κατηγορία Εργα
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014 07:12

Eκθετήριο Εργαστήρι Ψηφιδωτών Γ και Ν Κολέφα

Διακύρηξη για την δημοπρασία του έργου Eκθετήριο Εργαστήρι Ψηφιδωτών Γ και Ν Κολέφα

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί 18 / 03 / 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του κεντρικού Δημαρχείου του Δήμου Πωγωνίου

Εργασίες

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν αφορούν το ισόγειο, τον α’ και β’ όροφο του κτιρίου. Στον β’ όροφο του κτιρίου είχαν κατασκευαστεί μεταχρονολογημένα πρόχειρα χωρίσματα από σανίδια τα οποία θα καθαιρεθούν για να επανέλθει ο όροφος στην αρχική του μορφή. Θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση των ξύλινων και σιδηρών θυρών και παραθύρων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του κτιρίου, καθώς έχουν υποστεί σημαντικές φθορές από την υγρασία και το πέρασμα του χρόνου. Θα καθαιρεθούν όλες οι ξύλινες επιφάνειες όπως πατώματα, ταβάνια, καθώς και ο σκελετός τους, καθώς είναι κατεστραμμένα. Θα πραγματοποιηθεί επιπλέον αποξήλωση του φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου) γιατί έχουν στρεβλώσει και έχουν καταστραφεί. Επίσης θα γίνει καθαίρεση της επικάλυψης της στέγης από λαμαρίνα. Θα καθαιρεθούν τα επιχρίσματα και θα γίνει εφαρμογή υδραμμοβολής για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών (τοιχοποιίες, σίδερα, πέτρες, μάρμαρα, γυαλί, μεταλλικές επιφάνειες) από ρύπους, κονιάματα, παλαιά χρώματα, σκουριά κ.λ.π. και ιδιαίτερη αποκάλυψη ρηγματώσεως, ενώσεων, κογχών σε δύσβατες περιοχές σε οποιοδήποτε ύψος με μηχάνημα βενζινοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο υδροβολής ή υδραμμοβολής υπό πίεση μέχρι 150 ή 220 Atm μετά προσοχής, ώστε να μην προκληθεί βλάβη σε επιμέρους τμήματα τα οποία ενδεχομένως παρουσιάζουν μεγάλη φθορά μέχρι πλήρους καθαρισμού, κατά την υπόδειξη του επιβλέποντα. Για την υδραμμοβολή χρησιμοποιείται άμμος ποταμού καθαρή, η οποία κοσκινίζεται σε λεπτό κόσκινο.
Εν συνεχεία θα τοποθετηθούν σιδηρά και σωληνωτά ικριώματα συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σε όλες τις όψεις και σε όλο το ύψος του κτιρίου. Θα γίνουν αρμολόγημα των όψεων το υλικό τον οποίων θα είναι υδρασβεστος, λευκό τσιμέντο, άμμος και χώμα η σύνθεση των οποίων θα καθοριστεί από την ΣΤ Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων. Θα γίνουν επιχρίσματα εσωτερικά. Τα επιχρίσματα θα είναι τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή). Θα τοποθετηθούν μεσοπατώματα και πατώματα δρύινα σε σκελετό από καδρόνια, καθώς και όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα τοποθετηθούν ξύλινα τρικολητά σύμφωνα και με τη γνώμη της ΣΤ Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων. Τα ταβάνια θα είναι παραδοσιακού τύπου, με φαρδιά σανίδα άνω των 18 εκατοστών πλάτους και πηχάκι. Στην περιμετρική τοιχοποιία του κτιρίου στον β΄ όροφο αλλά και στους εσωτερικούς τοίχους στον α’ όροφο θα κατασκευαστεί μη εμφανές σενάζ. Το σενάζ θα κατασκευαστεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό S500s (μέχρι4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10). Στο σενάζ του β’ ορόφου θα πακτωθούν ξύλινοι δοκοί όπου εκεί και θα στηριχθεί η νέα στέγη. Θα τοποθετηθεί κρηπίδα απλής ορθογωνικής όψεως από πλακοειδείς και ισόπαχους λίθους, πάχους 5-7 εκ διαστάσεων πλευράς 40 έως 70 εκ τουλάχιστον, τοποθετούμενη μετά τσιμεντοκονιάματος στη στέψη λιθοδομής κτιρίου, με κλίση προς τα έξω και προεξέχουσα αυτής. Για τη στέγη θα κατασκευαστούν ζευκτά ανά 0,80μ θα πραγματοποιηθεί σανίδωμα αυτής, τοποθέτηση ελαστομερής υδρατμοπερατής μεμβράνης και επικάλυψη από κόκκινο κεραμίδι. Για μήκος 5,25μ στην μπροστινή όψη του κτιρίου στον β’ όροφο η τοιχοποιία θα επιχρισθεί όπως ήταν στην αρχική της μορφή. Τα ξύλινα υπέρθυρα θα αντικατασταθούν από νέα ξύλινα υπέρθυρα από ξύλο καστανιάς και τα πέτρινα υπέρθυρα θα αντικατασταθούν από νέα πέτρινα από κοτρώνι της περιοχής όπως είναι τα υπάρχουσα. Θα κατασκευαστεί κεντρική θέρμανση, ενώ θα γίνουν οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με τις μελέτες, καθώς και οι απαραίτητες εργασίες για την πυρασφάλεια του κτιρίου. Η θέρμανση θα γίνει με σύστημα κεντρικής θέρμανσης και σύμφωνα με την μελέτη κεντρικής θέρμανσης. Τέλος θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες για τη σωστή χρήση του κτιρίου.
Στο ισόγειο θα κατασκευαστούν αποχωρητήρια. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν δύο αποχωρητήρια (ανδρών – γυναικών) καθώς και ένα αποχωρητήριο για ΑΜΕΑ. Για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο ισόγειο και στον α’ όροφο του κτιρίου δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη κατασκευή καθώς η πρόσβαση τους είναι στην ίδια στάθμη με τον δρόμο, ενώ για την πρόσβαση στον β’ όροφο θα γίνεται με συστήματα ανύψωσης καθίσματος (ασανσέρ καθίσματος).

Κατηγορία Διακυρήξεις
Βρίσκεστε εδώ: Home Εργα