Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Ύδρευση

 

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ

 

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Α' ΕΞΑΜ. 2018

30/11/2018

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Α' ΕΞΑΜ. 2018

30/11/2018

 

ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑ

Α' ΕΞΑΜ. 2018

30/11/2018

 

ΧΡΥΣΟΔΟΥΛΗ

Α' ΕΞΑΜ. 2018

30/11/2018

 

ΚΕΡΑΣΟΒΟ

Α' ΕΞΑΜ. 2018

30/11/2018

 

ΖΑΒΡΟΧΟ

Α' ΕΞΑΜ. 2018

30/11/2018

 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Α' ΕΞΑΜ. 2018 (ΠΑΓΙΟ)

30/11/2018

 

ΠΟΝΤΙΚΑΤΕΣ

Α' ΕΞΑΜ. 2018 (ΠΑΓΙΟ)

30/11/2018

 

ΟΡΕΙΝΟ

Α' ΕΞΑΜ. 2018 (ΠΑΓΙΟ)

30/11/2018

 

ΞΗΡΟΒΑΛΤΟ

Α' ΕΞΑΜ. 2018 (ΠΑΓΙΟ)

30/11/2018

 

Παρακαλούνται οι δημότες να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία για να τακτοποιήσουν το λογαριασμό τους έως τη λήξη της προθεσμία.

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο

 

Τ.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜ. ΛΗΞΗΣ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ A'  ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 31/10/2018
ΧΑΡΑΥΓΗ A'  ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 31/10/2018
ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ A'  ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 31/10/2018
ΒΗΣΣΑΝΗ A'  ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 31/10/2018
ΛΙΜΝΗ A'  ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 31/10/2018
ΚΑΚΑΒΙΑ A'  ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 31/10/2018
ΑΡΧΥΡΟΧΩΡΙ A'  ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 31/10/2018
ΚΤΙΣΜΑΤΑ A'  ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 31/10/2018

 

Παρακαλούνται οι δημότες να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία για να τακτοποιήσουν το λογαριασμό τους έως τη λήξη της προθεσμία.

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο
Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018 10:23

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

     
     

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ

ΤΕΡΙΑΧΙ

A'  ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

31/10/2018

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

A'  ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

31/10/2018

ΦΑΡΑΓΓΙ

A'  ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

31/10/2018

ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

A'  ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

31/10/2018

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

A'  ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

31/10/2018

 

 

 

         

Παρακαλούνται οι δημότες να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία για να τακτοποιήσουν το λογαριασμό τους έως τη λήξη της προθεσμία.

 

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο
Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018 07:15

ΈΚΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ

 

ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

       

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΧΕΙΜ. 2015-2016

ΘΕΡΙΝΟ 2016

ΠΑΓΙΟ 2017

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

ΧΕΙΜ. 2015-2016

ΘΕΡΙΝΟ 2016

ΠΑΓΙΟ 2017

ΚΑΚΟΛΑΚΟΣ

ΧΕΙΜ. 2015-2016

ΘΕΡΙΝΟ 2016

ΠΑΓΙΟ 2017

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

ΧΕΙΜ. 2015-2016

ΘΕΡΙΝΟ 2016

ΠΑΓΙΟ 2017

ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗ

ΧΕΙΜ. 2015-2016

ΘΕΡΙΝΟ 2016

ΠΑΓΙΟ 2017

ΜΕΡΟΠΗ

ΧΕΙΜ. 2015-2016

ΘΕΡΙΝΟ 2016

ΠΑΓΙΟ 2017

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ

ΧΕΙΜ. 2015-2016

ΘΕΡΙΝΟ 2016

ΠΑΓΙΟ 2017

ΡΟΥΨΙΑ

ΧΕΙΜ. 2015-2016

ΘΕΡΙΝΟ 2016

ΠΑΓΙΟ 2017

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

ΧΕΙΜ. 2015-2016

ΘΕΡΙΝΟ 2016

ΠΑΓΙΟ 2017

       

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  31/10/2018

 

Παρακαλούνται οι δημότες να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία για να τακτοποιήσουν το λογαριασμό τους έως τη λήξη της προθεσμία.

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι εκδόθηκαν τα τέλη ύδρευσης Α' εξαμήνου 2018 για την Τ.Κ. Βροντισμένης με ημερομηνία λήξης 30-9-18.

Παρακαλούνται οι δημότες να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία για να τακτοποιήσουν το λογαριασμό τους έως τη λήξη της προθεσμία

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο

Ο Δήμος Πωγωνίου, προκηρύσσει με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, την επιλογήαναδόχου ανάθεσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: « Υδρευση - αποχέτευση Δήμου Πωγωνίου », συνολικού προϋπολογισμού 172.500,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 06/2018 από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου, ανέρχεται στο ποσό των 139.112,90 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 16/07/2018,ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μ.μ

       Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/07/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00π.μ.

      Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται ναδιαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.                

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πωγωνίου www.pogoni.gr. Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ.2α. του Ν.4412/2016.

       Το έντυπο οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων, που θα συμπληρωθεί από τους      διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

       Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑκαι Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑπου είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (2.782,26 €) (ποσοστό 2% επί του Προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός ΦΠΑ), και ισχύος τουλάχιστον επτά μηνών και τριάντα ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι επτά  (7) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 172.500,00€ (για εργασίες: 139.112,90€ και για ΦΠΑ 24%: 33.387,10€) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. Η πίστωση των 172.500,00€ είναι εγγεγραμμένη στον                           ΚΑ 25-7312.008 του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνιού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι εκδόθηκαν τα τέλη ύδρευσης ως εξής:

 

ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ

Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2017

31/7/2018

ΚΕΡΑΣΟΒΟ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2015-2016 ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ 2017

31/7/2018

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2015-2016 ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ 2017

31/7/2018

 

Παρακαλούνται οι δημότες να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία για να τακτοποιήσουν το λογαριασμό τους έως τη λήξη της προθεσμίας.

 

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο
Πέμπτη, 24 Μαϊος 2018 08:54

ΕΚΔΟΘΗΚΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι εκδόθηκαν τα τέλη ύδρευσης ως εξής:

 

  Τ.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜ. ΛΗΞΗΣ
  ΤΕΡΙΑΧΙ Α & Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 30/6/2018
  ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Α & Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 30/6/2018
  ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ  Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 30/6/2018
  ΖΑΒΡΟΧΟ  Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 30/6/2018
  ΛΙΜΝΗ  Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 30/6/2018
  ΦΑΡΑΓΓΙ Α & Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 30/6/2018
  ΧΑΡΑΥΓΗ  Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 30/6/2018
  ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ Α & Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 30/6/2018
  ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ Α & Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 30/6/2018
  ΚΡΥΟΝΕΡΙ Α & Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 30/6/2018
  ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ Α & Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 30/6/2018
  ΣΙΤΑΡΙΑ Α & Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 30/6/2018
  ΔΟΛΙΑΝΑ Α & Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 30/6/2018
  ΚΟΥΚΛΙΟΙ Α & Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 30/6/2018
  ΧΡΥΣΟΔΟΥΛΗ  Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 30/6/2018
  ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ  Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 30/6/2018

Παρακαλούνται οι δημότες να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία για να τακτοποιήσουν το λογαριασμό τους έως τη λήξη της προθεσμίας.

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι εκδόθηκαν τα τέλη ύδρευσης για τις Τ.Κ. Ριαχόβου, Ρεπετίστας, Άνω Ραβενίων, Ιερομνήμης και Κτισμάτων ως εξής:

ΤΕΛΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΙΑΧΟΒΟΥ   Α’ & Β’ ΕΞΑΜ. 2017  ΜΕ ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 30/4/2018

ΤΕΛΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΕΠΕΤΙΣΤΑΣ   Α’ & Β’ ΕΞΑΜ. 2017  ΜΕ ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 31/5/2018

ΤΕΛΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ    Α’ & Β’ ΕΞΑΜ. 2017  ΜΕ ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 31/5/2018

ΤΕΛΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ   Α’ & Β’ ΕΞΑΜ. 2017  ΜΕ ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 31/5/2018

ΤΕΛΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ    Α’ & Β’ ΕΞΑΜ. 2017  ΜΕ ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 31/5/2018

 

Παρακαλούνται οι δημότες να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία για να τακτοποιήσουν το λογαριασμό τους έως τη λήξη της προθεσμίας.

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν τα τέλη ύδρευσης για τις Τ.Κ. Χρυσόρραχης, Νεγράδων και Βήσσανης, Α' & Β' εξαμήνου 2017, με ημερομηνία λήξης 30/04/2018.

Παρακαλούνται οι δημότες να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο
Βρίσκεστε εδώ: Home Αρχική Σελίδα Ύδρευση