Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Διακυρήξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 

  1. Περιγραφή ακινήτου:

          Α)Ισόγειο δημοτικό κατάστημα εντός οικισμού Τ.Κ. Βασιλικού, συγκεκριμένα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία και συνορεύει  περιμετρικά  με κοινόχρηστους χώρους (ανατολικά με κοινοτικό δρόμο, νότια με την κεντρική πλατεία, δυτικά και βόρεια με πίσω τμήμα κεντρικής πλατείας).

Β)Συνολικά το εμβαδόν του κτίσματος ανέρχεται σε 123,10m2 από τα οποία ο κύριος χώρος του κτίσματος είναι εμβαδού 116,12 m2 και τα W.C.είναι εμβαδού 6,98 m2. Εξωτερικά του κτίσματος και συγκεκριμένα περιμετρικά της ανατολικής και νότιας πλευράς του, υφίσταται χώρος συνολικού εμβαδού 61,87m2 στο ίδιο επίπεδο με το κτίσμα, ο οποίος χώρος καλύπτεται από στέγαστρα που έχουν υπαχθεί στο Ν. 4178/2013 περί αυθαιρέτων κτισμάτων.

  1. Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας:

          Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 5η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ., στο Δημαρχείο Πωγωνίου με έδρα το Καλπάκι.

 

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

 

 

Κατηγορία Διακυρήξεις

Ο Δήμος μας προτίθεται να αναθέσει απευθείας  σύμφωνα με τους όρους της  υπ. αριθ   7308 /09-08-2017 διακήρυξης που αφορά την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ” :

Α) Την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής , προϋπολογισμού 1.087,48 ευρώ

Β) Τον εξοπλισμό αποθήκευσης κοινωνικού παντοπωλείου, προϋπολογισμού 1.960,44 ευρώ

Γ) Την προμήθεια Συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης, προϋπολογισμού 3.145,88 ευρώ

καθότι για της παραπάνω ομάδες δεν υπέβαλε κανένας προμηθευτής προσφορά στον συνοπτικό  διαγωνισμό που διεξήχθη στις 24-08-2017 (σχετ: απόφαση Οικ. Επιτροπής 111/2017 και ).

 Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετικές προσφορές  για τις ανωτέρω προμήθειες σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3/2017 Μελέτη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μέχρι την 16-10-2017.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

       Ο Δήμαρχος

 ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

Κατηγορία Διακυρήξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων

διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δημοτικής Ενότητας Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους το οποίο άρχεται από την υπογραφή των συμβάσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για μεν τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες και επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το δελτίο τιμών που εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για δε τα  είδη προστασίας κινητήρα (λιπαντικά, αντιψυκτικά, υγρά φρένων) τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.398,51€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι του Δήμου Πωγωνίου

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή και τις δύο ομάδες για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 12 / 10 / 2017, ημέρα Πέμπτη  και από ώρα 12:00 π.μ. (έναρξη υποβολής προσφορών) έως 13:00μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) . Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο χώρο του Δημαρχιακού Καταστήματος (Καλπάκι Ιωαννίνων, αίθουσα Tουριστικής προβολής του Δήμου Πωγωνίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Πωγωνίου www.pogoni.gr

Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Πωγωνίου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Στέφας Κωνσταντίνος, τηλέφωνο: 2653360102,  e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κατηγορία Διακυρήξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων

διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τη Δ.Ε. Καλπακίου και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Πωγωνίου», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους το οποίο άρχεται από την υπογραφή των συμβάσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για μεν τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες και επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το δελτίο τιμών που εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για δε τα  είδη προστασίας κινητήρα (λιπαντικά, αντιψυκτικά, υγρά φρένων) τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.389,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι του Δήμου Πωγωνίου και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται απ’ αυτόν.

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 12/10/2017, ημέρα Πέμπτη  και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη υποβολής προσφορών) έως 11:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) . Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο χώρο του Δημαρχιακού Καταστήματος         (Καλπάκι Ιωαννίνων, αίθουσα Tουριστικής προβολής του Δήμου Πωγωνίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Πωγωνίου www.pogoni.gr

Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Πωγωνίου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Στέφας Κωνσταντίνος, τηλέφωνο: 2653360102,  e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κατηγορία Διακυρήξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΔΑΣΙΚΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 4.500 ΣΤΡΕΜ.,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 60MWΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ.

 

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο  Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου στο Καλπάκι,  από την αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με την ΑΔΣ 252/2016, στις 3 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ.

 

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

 

 

Κατηγορία Διακυρήξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – ξενώνα στην Κάτω Λάβδανη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 3η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ., στο Δημαρχείο Πωγωνίου με έδρα το Καλπάκι.

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

Κατηγορία Διακυρήξεις


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 Δήμου Πωγωνίου και του ΝΠΔΔ προϋπολογισμού 49.084,94 € (με Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 02/10/2017, ημέρα Δευτέρα και Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00π.μ.


Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κεντρικό Δημαρχείο Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου Ιωαννίνων στο Καλπάκι– ΤΚ 44004.

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο.

Κατηγορία Διακυρήξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση "Ντερεδες" για την εγκατάσταση και λειτουργία κινητού παρασκευαστηρίου σκυροδέματος κ.λπ. κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην έδρα του Δήμου στο Καλπάκι στις 21/08/2017 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.

 

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο.

Κατηγορία Διακυρήξεις

1. Ο Δήμος Πωγωνίου, διακηρύσσει τη με συνοπτική δημοπρασία επιλογή αναδόχου για
την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση οδών Δήμου Πωγωνίου-Υποέργο ΣΑΕΠ 530
Ηπείρου», με προϋπολογισμό 18.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
2. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με
αριθμό θεώρησης 09/2016 από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου,
ανέρχεται στο ποσό των 14.516,13 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ,
Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση).
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών από την
ιστοσελίδα του Δήμου Πωγωνίου στην διαδικτυακή διεύθυνση «www.pogoni.gr» και να
τα παραλάβουν ή μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή μέσω ιδιωτικών εταιρειών
μεταφοράς αλληλογραφίας ή από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των τευχών και του εντύπου οικονομικής
προσφοράς έχει οριστεί η 12/07/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ.

 

Λεπτομέρειες στα συνημμένα αρχεία

Κατηγορία Διακυρήξεις

1. Ο Δήμος Πωγωνίου, διακηρύσσει τη με συνοπτική δημοπρασία επιλογή αναδόχου για
την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δελβινακίου-ΣΑΤΑ», με
προϋπολογισμό 11.727,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
2. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με
αριθμό θεώρησης 16/2017 από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου,
ανέρχεται στο ποσό των 9.457,26 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ,
Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση).
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών από την
ιστοσελίδα του Δήμου Πωγωνίου στην διαδικτυακή διεύθυνση «www.pogoni.gr» και να
τα παραλάβουν ή μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή μέσω ιδιωτικών εταιρειών
μεταφοράς αλληλογραφίας ή από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των τευχών και του εντύπου οικονομικής
προσφοράς έχει οριστεί η 13/07/ 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ.

 

Λεπτομέρειες στα συνημμένα αρχεία

Κατηγορία Διακυρήξεις
Βρίσκεστε εδώ: Home Αρχική Σελίδα Διακυρήξεις