Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Διακυρήξεις

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015, στις 11:30 π.μ. στο Δημαρχείο Πωγωνίου (Καλπάκι).

Κατηγορία Διακυρήξεις

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015, στις 10 π.μ. στο Δημαρχείο Πωγωνίου (Καλπάκι).

Κατηγορία Διακυρήξεις

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015, στις 9 π.μ. στο Δημαρχείο Πωγωνίου (Καλπάκι).

Κατηγορία Διακυρήξεις

 Χορήγηση υποτροφίας από το Κληροδότημα ‘’ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ  ΔΑΛΛΑ’’ σε υποψηφίους πτυχιούχους νομικών ή πολιτικών επιστημών πανεπιστημίου εσωτερικού ή εξωτερικού και σε περίπτωση δε μη υπάρξεως αυτών των ειδικοτήτων πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ή επιστημών.
 Η  υποτροφία θα αφορά  το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και οι  υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι τριάντα (30) ετών συμπληρωμένων.
 Η υποβολή των δικαιοληγητικών θα πρέπει να γίνει εντός δύο (2) μηνών.

Κατηγορία Διακυρήξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας ¨ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ"  διάρκειας ενός (1) έτους.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 163.716,81€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/08/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Κατηγορία Διακυρήξεις

Διακήρυξη Δημάρχου για τη δημοπρασία δασικών προϊόντων των συστάδων 1ε Βασιλικού,6α Βασιλικού και 2δ Χαραυγής, στις 22/7/2015.

Κατηγορία Διακυρήξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΠΙΛΕΣ & ΜΟΛΟΧΕΣ Δ.Ε. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 05 Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ., στο Δημαρχείο Πωγωνίου με έδρα το Καλπάκι.

Κατηγορία Διακυρήξεις

Διακήρυξη εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πωγωνιανής.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 05 Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ., στο Δημαρχείο Πωγωνίου με έδρα το Καλπάκι.

Κατηγορία Διακυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ                                                      Καλπάκι,  21  / 05 / 2015
                                                                     Αρ. πρωτ.:4093

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου»

1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 44004, ΚΑΛΠΑΚΙ
ΥΠΟΨΗ: κ. Τάγκα Δρουσούλα.                                  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2653 3 60119 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ (FAX): 2653 3 60103
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Όπως στο 1.

3.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος θα εκτελεί μέχρι τέλος του έτους με δική του ευθύνη και δαπάνη τις εργασίες επισκευής
– συντήρησης όλων των αντλιοστασίων του Δήμου Πωγωνίου.

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ανάδοχος θα εκτελεί μέχρι τέλος του έτους με δική του ευθύνη και δαπάνη τις εργασίες:
Συντήρησης – επισκευής ηλεκτροκινητήρα Υποβρύχιο είτε αυτός εργάζεται σε γεώτρηση είτε σε δεξαμενή,
επισκευή – συντήρηση στροβίλων, επισκευή άξονα στροβίλων, επισκευή φτερωτών στροβίλων, έλεγχος –
επισκευή – αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων (ρελέ ισχύος, γεν. διακόπτης, επιτηρητές ελέγχου καλής
λειτουργίας αντλητικού συγκροτήματος), καθαρισμό και αντικατάσταση κινητών μερών βαλβίδων
αντεπιστροφής, αντικατάσταση – επισκευή – έλεγχος βανών δικτύου, επισκευή – συντήρηση σωληνώσεων
καταθλιπτικού αγωγού αντλιοστασίου, επισκευή – συντήρηση φλοτέρ στάθμης πληρώσεως δεξαμενής,
επισκευή – συντήρηση κινητήρα (περιέλιξη, κουζινέτα, δαχτυλίδια), Γρασαρίσματα – λίπανση κινητών μερών
αντλητικών συγκροτημάτων, εργασίες με χρήση του κατάλληλου γερανού για την κατάλληλη έλξη για κάθε
περίπτωση.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και επιχειρήσεις που στην Ελλάδα έχουν την
δυνατότητα των Η/Μ εργασιών συντήρησης αντλιοστασίων και διαθέτουν την τεχνική ικανότητα να παρέχουν τις
ζητούμενες υπηρεσίες οι οποίες εκτιμώνται βάσει της τεχνογνωσίας, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και
της αξιοπιστίας, ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση, όπως αυτή θα υποδεικνύεται από τους υπεύθυνους του
Δήμου.Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι
τέλος του έτους.
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε: 61.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

5.ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό (επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης) και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).

6.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα αποστέλλονται ή θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Πωγωνίου μέχρι την
προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού ή ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού, ήτοι 29 /05 / 2015 και ώρα  10:00  π.μ..

7.ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους με εγγραφή στο Προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου
έτους 2015.

8.ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τέσσερις (4) μήνες προσμετρούμενοι από την
επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στις εφημερίδες είναι η  21-05-2015.
                               
                                Ο Δήμαρχος Πωγωνίου
                                                                Κωνσταντίνος Καψάλης

Κατηγορία Διακυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Καλπάκι,   19-05-2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                Αριθ. Πρωτ: οικ.3987           
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

   
            
 
Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου μειοδοτικού για την «Προμήθεια τροφίμων
του Δήμου ΠΩΓΩΝΙΟΥ και του Ν.Π.Δ.Δ»


                Ο ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια
τροφίμων του Δήμου ΠΩΓΩΝΙΟΥ και του Ν.Π.Δ.Δ.»,   συνολικής προϋπολογισθείσης
αξίας 56.999,91 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Καλπακίου
(κεντρικό Δημαρχείο) στις 27-05-2015 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης παραλαβής
προσφορών  η 10η π.μ. και ώρα λήξης η 11η π.μ.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον ασκούν
δραστηριότητα, συναφή με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.     
Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει αμέσως μετά την υπογραφή της και ισχύει μέχρι ένα έτος
από την ημερομηνία υπογραφής της. Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα τεύχη δημοπράτησης μέχρι το αργότερο την
προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, είτε από το Δήμο
Πωγωνίου – Γραφείο Προμηθειών [κεντρικό κτίριο Δημαρχείου στο Καλπάκι, τηλ.
2653360119, πληροφορίες Τάγκα Δροσούλα] είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του
Δήμου (www.pogoni.gr)

                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Κατηγορία Διακυρήξεις
Βρίσκεστε εδώ: Home Αρχική Σελίδα Διακυρήξεις