Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Διαγωνισμοί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Πληροφορίες: Τάγκα Δροσούλα
Τηλέφωνο: 2653360119
Fax: 2653360103

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» αξίας 73.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%).
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καλπάκι την 13-05-2014 με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των 3.690,00€.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, στο τηλέφωνο 26533601119.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

 

Κατηγορία Διακυρήξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου»
1.    ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 44004, ΚΑΛΠΑΚΙ ΥΠΟΨΗ: κ. Τάγκα Δροσούλα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2653 3 60119 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ (FAX): 2653 3 60103
2.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όπως στο 1.
3.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος θα εκτελεί μέχρι τέλος του έτους με δική του ευθύνη και δαπάνη τις εργασίες επισκευής – συντήρησης όλων των αντλιοστασίων του Δήμου Πωγωνίου.
4.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ανάδοχος θα εκτελεί μέχρι τέλος του έτους με δική του ευθύνη και δαπάνη τις εργασίες:
Συντήρησης – επισκευής ηλεκτροκινητήρα Υποβρύχιο είτε αυτός εργάζεται σε γεώτρηση είτε σε δεξαμενή, επισκευή – συντήρηση στροβίλων, επισκευή άξονα στροβίλων, επισκευή φτερωτών στροβίλων, έλεγχος – επισκευή – αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων (ρελέ ισχύος, γεν. διακόπτης, επιτηρητές ελέγχου καλής λειτουργίας αντλητικού συγκροτήματος), καθαρισμό και αντικατάσταση κινητών μερών βαλβίδων αντεπιστροφής, αντικατάσταση – επισκευή – έλεγχος βανών δικτύου, επισκευή – συντήρηση σωληνώσεων καταθλιπτικού αγωγού αντλιοστασίου, επισκευή – συντήρηση φλοτέρ στάθμης πληρώσεως δεξαμενής, επισκευή – συντήρηση κινητήρα (περιέλιξη, κουζινέτα, δαχτυλίδια), Γρασαρίσματα – λίπανση κινητών μερών αντλητικών συγκροτημάτων, εργασίες με χρήση του κατάλληλου γερανού για την κατάλληλη έλξη για κάθε περίπτωση.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και επιχειρήσεις που στην Ελλάδα έχουν την δυνατότητα των Η/Μ εργασιών συντήρησης αντλιοστασίων και διαθέτουν την τεχνική ικανότητα να παρέχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες οι οποίες εκτιμώνται βάσει της τεχνογνωσίας, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας, ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση, όπως αυτή θα υποδεικνύετε από τους υπεύθυνους του Δήμου. Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τέλος του έτους.
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε: 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
5.    ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης) και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).
6.    ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα αποστέλλονται ή θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Πωγωνίου μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού ή ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι 30-04-2014 και ώρα  10 π.μ..
7.    ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα - μέλος της EE (με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά), ύψους 2% επί του προϋπολογισμού της προκήρυξης εκτός ΦΠΑ ήτοι ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€). Η εγγυητική επιστολή θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.
8.    ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους με εγγραφή στο Προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου έτους 2014.
9.    ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τέσσερις (4) μήνες προσμετρούμενοι από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
10.    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στις εφημερίδες είναι η  22-04-2014

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου
Κωνσταντίνος Καψάλης

Κατηγορία Διακυρήξεις

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 44004, ΚΑΛΠΑΚΙ
ΥΠΟΨΗ: κ. Στάμου Χρήστου                                  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2653 3 60128 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ (FAX): 2653 3 60125
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Όπως στο 1.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πωγωνίου με δική του ευθύνη και δαπάνες σε χώρο νόμιμης διάθεσης ή επεξεργασίας στερεών αστικών απορριμμάτων.
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εργολαβική ανάθεση της αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων συγκεκριμένων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πωγωνίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και επιχειρήσεις που ασκούν στην Ελλάδα το επάγγελμα του εργολάβου καθαριότητας και διαθέτουν την τεχνική ικανότητα να παρέχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες οι οποίες εκτιμώνται βάσει της τεχνογνωσίας, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας, ώστε να είναι δυνατή η αποκομιδή από όλα ανεξαιρέτως τα σημεία, όπως αυτά θα υποδειχθούν από τους υπεύθυνους του Δήμου. Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα χρόνο.
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε : 190.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
5. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης) και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα αποστέλλονται ή θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Πωγωνίου μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού ή ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι Τετάρτη 19 / 06 / 2013 και ώρα  10:00 π.μ.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα - μέλος της EE (με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά), ύψους 2% επί του προϋπολογισμού της προκήρυξης εκτός ΦΠΑ ήτοι ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (3.362,83€). Η εγγυητική επιστολή θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους με εγγραφή στο Προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου έτους 2013 .
ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τέσσερις (4) μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στις εφημερίδες είναι η 07 / 06 / 2013.
Ο Δήμαρχος Πωγωνίου
Κωνσταντίνος Καψάλης

Κατηγορία Διακυρήξεις

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την: «Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου» του Δήμου Πωγωνίου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (23%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Πωγωνίου στο  Καλπάκι (κεντρικό Δημαρχείο) στις 22-05-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που ανέρχεται στο πόσο των 1.200,00 ευρώ. Ο ανάδοχος θα εκτελεί μέχρι τέλος του έτους με δική του ευθύνη και δαπάνη τις εργασίες επισκευής – συντήρησης όλων των αντλιοστασίων του Δήμου Πωγωνίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα τεύχη δημοπράτησης μέχρι το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού είτε από τα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι - κεντρικό Δημαρχείο (πληρ. κ. Μ. Μποζιάρη, τηλ. 26533 60111) είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.pogoni.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Κατηγορία Διακυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ:ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού


Στο Καλπάκι  σήμερα την 21η Μαρτίου  2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν   2 / 2013  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για να διενεργήσει το πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 30.000,00€ με Φ.Π.Α.    όπως ορίζεται στην από 14-3-2013  διακήρυξη του Δημάρχου.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Νατσίκου Χριστίνα Πρόεδρος Επιτροπής
2)  Φωτοπούλου Αγνή μέλος επιτροπής   (αναπληρωματικό )
3)  Μήτσιου Ελένη μέλος  επιτροπής 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.

Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία μονογράφησαν και σφραγίστηκαν.

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:


Α/Α    Ονοματεπώνυμο     Δικαιολογητικά

1    ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.    Ως έχουν στο επισυναπτόμενο πρακτικό της επιτροπής
2    Κ& Μ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΠΕ     Ως έχουν στο επισυναπτόμενο πρακτικό της επιτροπής
3    ΧΑΙΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ»     Ως έχουν στο επισυναπτόμενο πρακτικό της επιτροπής

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας των παραπάνω δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι:
1.  πλήρη δικαιολογητικά υπέβαλαν οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι:

Α/Α    Ονοματεπώνυμο
1    ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.
2    Κ& Μ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΠΕ2. δεν υπέβαλαν πλήρη δικαιολογητικά οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι


Α/Α    Ονοματεπώνυμο     Ποια δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη

1    ΧΑΙΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ»    Η εγγυητική επιστολή ως προς την ισχύ της


Η  Επιτροπή Διαγωνισμού απέκλεισε από τον διαγωνισμό τον ανωτέρω συμμετέχοντα κ. Χαίδο Χρήστο καθότι προέκυψε ότι ο συμμετέχων στην εγγυητική επιστολή της  Τράπεζας Πειραιώς με αριθ. 426598  που κατέθεσε, αναγράφετε σε μια παράγραφο  ότι «η παρούσα εγγυητική που αφορά την παραπάνω και μόνο αιτία, ισχύει μέχρι την 21/05/2013.» ενώ σύμφωνα με τη διακήρυξη άρθρο 6  παραγρ.1 αναφέρεται «ότι οι προσφορές ισχύουν τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού ». Επίσης στο ίδιο άρθρο παρ. 2 αναφέρεται  ότι «προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.»
Για το λόγο του ότι δεν συμπληρώθηκαν  στην εγγυητική επιστολή  ακριβώς οι ημέρες που ορίζει η αρ. πρωτ: 3807 ,(αρθρ. 6 ), διακήρυξη   απορρίπτουμε τον ανωτέρω.
Κατά του ανωτέρου πρακτικού μπορούν να λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό .
Για τον παραπάνω σκοπό συντάχθηκε αποδεικτικό τοιχοκόλλησης το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του διαγωνισμού και τα μέλη της επιτροπής
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή  ημέρα και  ώρα που ορίζει η επιτροπή με πρόσκλησή της.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.


Η Επιτροπή του διαγωνισμού


Η  Πρόεδρος                                                                 Τα Μέλη

1)  Φωτοπούλου Αγνή 

Νατσίκου Χριστίνα                                             

2)  Μήτσιου Ελένη 

Κατηγορία Διακυρήξεις
Σελίδα 2 από 2
Βρίσκεστε εδώ: Home Διαγωνισμοί