Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document
Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2023 08:16

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & TABLETS ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο Δήμος Πωγωνίου Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & TABLETS ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ -ΕΠΙΧ/ΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 49.848,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και προέρχεται από Τακτικά Έσοδα. 063, Κωδικός Έργου 2022ΤΑ06300031)

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190859) και συγκεκριμένα στον Άξονα 2.2 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του κράτους» του Πυλώνα Ανάκαμψης 2. «Ψηφιακή Μετάβαση» και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ 2022  στη ΣΑΤΑ 063.

 Η δαπάνη αυτή, για το έτος 2023 βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 69-7134.002.  Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http:// www.promitheus.gov.gr / και  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). σε ηλεκτρονικό φάκελο.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/02/2023 και ώρα 16:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Ηλεκτρονικό Σύστημα. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των: 804,00€ (οχτακόσια τέσσερα ευρώ)

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και του λοιπούς όρους συμμετοχής.

Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης και στον ιστότοπο του Δήμου Πωγωνίου (www.pogoni.gr) στη διαδρομή: Ο ΔΗΜΟΣ ► Νέα-Ανακοινώσεις ► Διακηρύξεις

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Πωγωνίου , Καλπάκι, Ιωάννινα, ΤΚ 44004 ή στο τηλ. 26533  60119 (Αρμόδιος Υπάλληλος: κα. Τάγκα Δροσούλα).

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία

Διαβάστηκε 197 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2023 08:22

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Αρχική Σελίδα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & TABLETS ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ