Δήμος Πωγωνίου

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 11:19

Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ:ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού


Στο Καλπάκι  σήμερα την 21η Μαρτίου  2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν   2 / 2013  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για να διενεργήσει το πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 30.000,00€ με Φ.Π.Α.    όπως ορίζεται στην από 14-3-2013  διακήρυξη του Δημάρχου.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Νατσίκου Χριστίνα Πρόεδρος Επιτροπής
2)  Φωτοπούλου Αγνή μέλος επιτροπής   (αναπληρωματικό )
3)  Μήτσιου Ελένη μέλος  επιτροπής 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.

Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία μονογράφησαν και σφραγίστηκαν.

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:


Α/Α    Ονοματεπώνυμο     Δικαιολογητικά

1    ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.    Ως έχουν στο επισυναπτόμενο πρακτικό της επιτροπής
2    Κ& Μ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΠΕ     Ως έχουν στο επισυναπτόμενο πρακτικό της επιτροπής
3    ΧΑΙΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ»     Ως έχουν στο επισυναπτόμενο πρακτικό της επιτροπής

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας των παραπάνω δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι:
1.  πλήρη δικαιολογητικά υπέβαλαν οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι:

Α/Α    Ονοματεπώνυμο
1    ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.
2    Κ& Μ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΠΕ2. δεν υπέβαλαν πλήρη δικαιολογητικά οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι


Α/Α    Ονοματεπώνυμο     Ποια δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη

1    ΧΑΙΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ»    Η εγγυητική επιστολή ως προς την ισχύ της


Η  Επιτροπή Διαγωνισμού απέκλεισε από τον διαγωνισμό τον ανωτέρω συμμετέχοντα κ. Χαίδο Χρήστο καθότι προέκυψε ότι ο συμμετέχων στην εγγυητική επιστολή της  Τράπεζας Πειραιώς με αριθ. 426598  που κατέθεσε, αναγράφετε σε μια παράγραφο  ότι «η παρούσα εγγυητική που αφορά την παραπάνω και μόνο αιτία, ισχύει μέχρι την 21/05/2013.» ενώ σύμφωνα με τη διακήρυξη άρθρο 6  παραγρ.1 αναφέρεται «ότι οι προσφορές ισχύουν τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού ». Επίσης στο ίδιο άρθρο παρ. 2 αναφέρεται  ότι «προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.»
Για το λόγο του ότι δεν συμπληρώθηκαν  στην εγγυητική επιστολή  ακριβώς οι ημέρες που ορίζει η αρ. πρωτ: 3807 ,(αρθρ. 6 ), διακήρυξη   απορρίπτουμε τον ανωτέρω.
Κατά του ανωτέρου πρακτικού μπορούν να λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό .
Για τον παραπάνω σκοπό συντάχθηκε αποδεικτικό τοιχοκόλλησης το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του διαγωνισμού και τα μέλη της επιτροπής
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή  ημέρα και  ώρα που ορίζει η επιτροπή με πρόσκλησή της.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.


Η Επιτροπή του διαγωνισμού


Η  Πρόεδρος                                                                 Τα Μέλη

1)  Φωτοπούλου Αγνή 

Νατσίκου Χριστίνα                                             

2)  Μήτσιου Ελένη 

Διαβάστηκε 3390 φορές

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Διακυρήξεις Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ