Δήμος Πωγωνίου

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014 11:09

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου»

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου»
1.    ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 44004, ΚΑΛΠΑΚΙ ΥΠΟΨΗ: κ. Τάγκα Δροσούλα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2653 3 60119 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ (FAX): 2653 3 60103
2.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όπως στο 1.
3.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος θα εκτελεί μέχρι τέλος του έτους με δική του ευθύνη και δαπάνη τις εργασίες επισκευής – συντήρησης όλων των αντλιοστασίων του Δήμου Πωγωνίου.
4.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ανάδοχος θα εκτελεί μέχρι τέλος του έτους με δική του ευθύνη και δαπάνη τις εργασίες:
Συντήρησης – επισκευής ηλεκτροκινητήρα Υποβρύχιο είτε αυτός εργάζεται σε γεώτρηση είτε σε δεξαμενή, επισκευή – συντήρηση στροβίλων, επισκευή άξονα στροβίλων, επισκευή φτερωτών στροβίλων, έλεγχος – επισκευή – αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων (ρελέ ισχύος, γεν. διακόπτης, επιτηρητές ελέγχου καλής λειτουργίας αντλητικού συγκροτήματος), καθαρισμό και αντικατάσταση κινητών μερών βαλβίδων αντεπιστροφής, αντικατάσταση – επισκευή – έλεγχος βανών δικτύου, επισκευή – συντήρηση σωληνώσεων καταθλιπτικού αγωγού αντλιοστασίου, επισκευή – συντήρηση φλοτέρ στάθμης πληρώσεως δεξαμενής, επισκευή – συντήρηση κινητήρα (περιέλιξη, κουζινέτα, δαχτυλίδια), Γρασαρίσματα – λίπανση κινητών μερών αντλητικών συγκροτημάτων, εργασίες με χρήση του κατάλληλου γερανού για την κατάλληλη έλξη για κάθε περίπτωση.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και επιχειρήσεις που στην Ελλάδα έχουν την δυνατότητα των Η/Μ εργασιών συντήρησης αντλιοστασίων και διαθέτουν την τεχνική ικανότητα να παρέχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες οι οποίες εκτιμώνται βάσει της τεχνογνωσίας, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας, ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση, όπως αυτή θα υποδεικνύετε από τους υπεύθυνους του Δήμου. Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τέλος του έτους.
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε: 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
5.    ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης) και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).
6.    ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα αποστέλλονται ή θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Πωγωνίου μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού ή ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι 30-04-2014 και ώρα  10 π.μ..
7.    ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα - μέλος της EE (με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά), ύψους 2% επί του προϋπολογισμού της προκήρυξης εκτός ΦΠΑ ήτοι ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€). Η εγγυητική επιστολή θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.
8.    ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους με εγγραφή στο Προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου έτους 2014.
9.    ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τέσσερις (4) μήνες προσμετρούμενοι από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
10.    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στις εφημερίδες είναι η  22-04-2014

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου
Κωνσταντίνος Καψάλης

Διαβάστηκε 3068 φορές

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Διακυρήξεις ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου»