Δήμος Πωγωνίου

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 09:06

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών, αντιψυκτικών για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Καλπάκι, 14 / 09 / 2020

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                      Αριθ. Πρωτ. : οικ. 6167

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: Καλπάκι Ιωαννίνων

Τ.Κ. : 44004

Πληροφορίες: Τάγκα Δροσούλα                                                       ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΤΗΛ: 2653360119                                                                                         

FAX: 2653360103

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

               

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών, αντιψυκτικών (καύσιμα κίνησης, θέρμανσης, & λιπαντικών αντιψυκτικών) για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου, του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης –Μέριμνας και Παιδείας του Δήμου Πωγωνίου, των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, για την περίοδο 2020-2021 (1έτος)

 

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Πωγωνίου θα προσφύγει στη διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περιπτ. γ΄ του ν. 4412/2016) για εκτιμώμενη αξία σύμβασης κάτω των ορίων του άρθρου 5 περίπτωση γ) όπως ισχύουν του ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 190 / 2020 (ΑΔΑ: ΩΡΘ0Ω1Ω-ΡΙ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  σε συνέχεια του   ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (ΑΔΑ προκήρυξης: ΨΩΙΚΩ1Ω-Δ89, ΑΔΑΜ διακήρυξης:20PROC007166610) που απέβη άγονος:

ΓΕΝΙΚΟ

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2020                                                                                        (Δήμος Πωγωνίου, Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πωγωνίου,    Σχολικές Επιτροπές Α' & Β')

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα σε λίτρα / χγρ

Τιμή Μονάδος

Αξία Προμήθειας

 

1.

Πετρέλαιο θέρμανσης

89.900

0,794

71.380,60

 

2.

Πετρέλαιο κίνησης

55.000,00

1,075

59.125,00

 

3.

Βενζίνη Aμόλυβδη

28.670,00

1,263

36.210,21

 

4.

Ελαιολιπαντικά

1.696/50

-

10.775,60

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

177.491,41

 

 

ΦΠΑ 24%

42.597,94

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

220.089,35

               

 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%), επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του Τμήματος Παρατηρητηρίων Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 και την με αρ. 56902/215 (Β'1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ως ημερομηνία ανάρτησης των εγγράφων της σύμβασης και της λοιπής διαδικασίας, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 14/09/2020, ημέρα Δευτέρα.

 Η υποβολή της προσφοράς μπορεί να ξεκινήσει άμεσα με καταληκτική ημερομηνία την 18/ 09/ 2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00. Προσφορά μπορεί να δοθεί για το σύνολο των ειδών που υπάρχουν σε ένα, ή σε περισσότερα τμήματα  ή σε όλα τα τμήματα ( 1ο – 6ο τμήμα ) σύμφωνα με τους  πίνακες του παραρτήματος (Α):

Προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού ή έως την ανάλωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συμβεί πρώτο. Επίσης, η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ως δύο μήνες για την ανάλωση τυχόν υπολοίπων ποσοτήτων ή πιστώσεων που διαθέτει αυτή κατά τη λήξη της διάρκειάς της, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής χωρίς αλλαγή των όρων της αρχικής σύμβασης. Οι φορείς δεν υποχρεούται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων και των δαπανών που αναγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης  εφόσον δεν κριθεί σκόπιμο.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης επί του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά εκτός ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου/ή Νομικού του Προσώπου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6.2, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.5 της με αριθ. πρωτ. 5198/10-08-2020 διακήρυξης.

 

                 Ο Δήμαρχος

 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:

  • Διακήρυξη
  • Τεχνικές προδιαγραφές (μελέτη αρ. 12/2020 Τμ. Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Πωγωνίου)

Πίνακας Αποδεκτών:

α/α

Επωνυμία

Δ/νση

EMAIL

1

Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΣΦΑΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2

ΧΑΣΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3

ΑΦΟΙ Δ. ΓΚΟΓΚΟΥ Ο.Ε. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4

ΝΤΑΚΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΝΕΓΡΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

5

ΤΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

6

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε. - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΣΦΑΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Διαβάστηκε 962 φορές

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Συνεδριάσεις Προσκλήσεις Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών, αντιψυκτικών για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα