Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document
Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016 09:03

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 2013 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 2013 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Κύριοι Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), τα άρθρα 266-267 Ν.3852/2010, το άρθρο 15 περ. γ και δ του Ν. 3146/2003, το άρθρο 26 παρ. 1 έως  5 του Ν. 3202/2003, το άρθρο 6 του Ν. 3345/2005, τις γενικές διατάξεις και το Π. Δ. 315/1999, όπως τροποποιήθηκε με την με Αρ. Πρωτ. 4604/1-2-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, υποβάλλουμε συνημμένα προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου μας, (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) για την χρήση 2013 (περίοδος από 01/01 έως 31/12/2013) με τα σχόλια μας πάνω σε αυτές καθώς και τον Ταμειακό Απολογισμό  των εσόδων και εξόδων της ίδιας περιόδου.
Στην συνέχεια παραθέτουμε ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία, σχετικά με τις ανωτέρω Οικονομικές καταστάσεις και τον Απολογισμό του Δήμου.
1.    ΓΕΝΙΚΑ
Κατόπιν πλήρους εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος στο Δήμο Πωγωνίου για τρίτη Δημοτική διαχειριστική χρήση, ο προσδιορισμός της Οικονομικής Θέσης μπορεί να γίνει εύκολα με τον υπολογισμό και την ανάλυση των Αριθμοδεικτών, και με την παράθεση κάποιων κονδυλίων που κρίνουμε σκόπιμο.
2.    ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2013 ανήλθαν στο ποσό των 2.974.742,38 ευρώ.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 4.202,76 ευρώ και τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού 191.022,74 ευρώ, τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των 3.169.967,88 ευρώ.
Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2013, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθέσιμων αρχής της χρήσης, ανήλθαν στο ποσό των 6.696.776,97 ευρώ.
3.    ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2013, συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα της χρήσεως 2012, έχει ως εξής:
 

 

 

 

2013

2012

72

Έσοδα από φόρους--πρόστιμα-προσαυξήσεις

ευρώ

56.034,80

34.425,83

73

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα

»

432.026,83

323.269,36

74

Έσοδα από επιχορηγήσεις

»

2.426.405,33

2.963.743,38

75

Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες

»

105,88

-916,70

76

Έσοδα κεφαλαίων

»

60.169,54

48.568,35

 

Σύνολο Οργανικών εσόδων

»

2.974.742,38

3.369.090,22

81

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

»

4.202,76

43.066,00

82

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

»

191.022,74

259.275,63

 

Σύνολο Ανόργανων εσόδων

»

195.225,50

302.341,63

 

Γενικό Σύνολο

ευρώ

3.169.967,88

3.671.431,854.    ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2013, συγκριτικά με τα αντίστοιχα έξοδα της χρήσεως 2012, έχει ως εξής:
 

 

 

 

2013

2012

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

ευρώ

1.241.062,41

1.330.208,77

61

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων

»

299.577,63

366.617,82

62

Παροχές τρίτων

»

1.128.338,55

944.639,54

63

Φόροι-τέλη

»

23.505,38

8.413,69

64

Διάφορα έξοδα

»

458.712,19

471.156,22

65

Τόκοι και συναφή έξοδα

»

81.861,85

88.803,88

66

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

»

1.786.745,08

1.479.302,87

67

Παροχές –Χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-Δωρεές

»

445.112,13

399.633,54

 

Σύνολο Οργανικών εξόδων

»

5.464.915,22

5.088.776,33

81

Έκτακτα & Ανόργανα  Αποτελέσματα

»

0,00

7.159,80

82

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

»

189.859,95

7.775,51

 

Σύνολο Εκτάκτων εξόδων

»

189.859,95

14.935,31

 

Γενικό Σύνολο

ευρώ

5.654.775,17

5.103.711,645.    ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 2.087.037,61 ευρώ.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 940.436,02 ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 81.861,85 ευρώ. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, χρηματοοικονομικών και εκτάκτων & ανόργανων εξόδων, ανήλθε στο ποσό των 5.654.775,17 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2013 ποσού 3.169.967,88 ευρώ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2013 ποσού 5.654.775,17 ευρώ αποτελεί το έλλειμμα της χρήσεως 2013 το οποίο ανέρχεται σε 2.484.807,29 ευρώ.
Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό των 5.314.406,75 ευρώ.
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2013 5.063.961,32 ευρώ πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού 1.632.815,65 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 6.696.776,97 ευρώ μείον τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2013 ποσού 5.314.406,75 ευρώ μας δίδει τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2013 στο Δημόσιο Λογιστικό που ανέρχονται στο ποσό των 1.382.370,22 ευρώ.
6.    ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
   

 

ΧΡΗΣΗ 2013

ΧΡΗΣΗ 2012

Αμοιβές Προσωπικού / Σύνολο εξόδων

21,95%

26,06%

     

Τόκοι / Συνολικά έξοδα

1,45%

1,74%

 

 

 

Αποσβέσεις / Συνολικά έξοδα

31,60%

28,98%

 

 

 

Τέλη & Δικαιώματα / Σύνολο Εσόδων

13,63%

8,80%

 

 

 

Επιχορηγήσεις / Σύνολο Εσόδων

76,54%

80,72%

 

 

 

Έσοδα από Φόρους / Σύνολο εσόδων

1,77%

0,94%

 

 

 

Απαιτήσεις / Σύνολο εσόδων

21,88%

17,75%


Εξετάζοντας τους παραπάνω δείκτες παρατηρούμε τα εξής:
Οι αμοιβές προσωπικού αποτελούν το 21,95% επί του συνόλου των εξόδων και οι τόκοι το 1,45%, ενώ οι αποσβέσεις ανέρχονται σε 31,60%, όπως προκύπτει από τον ανωτέρω αναλυτικό πίνακα.
Όσον αφορά τα έσοδα, το 13,63% αποτελούν τα τέλη και δικαιώματα, ενώ κατά  76,54% καλύπτονται από τις τακτικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες. Οι φόροι αποτελούν το 1,77%. Από την μελέτη αυτή των δεικτών διαπιστώνουμε την μεγάλη εξάρτηση του Δήμου για τη λειτουργία του από την κρατική επιχορήγηση.
Τέλος, οι απαιτήσεις του Δήμου από τους Δημότες, απομειωμένες κατά το ποσό των προβλέψεων, ανέρχονται σε 21,88% επί των εσόδων. Η μείωση αυτού του δείκτη θα βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας του Δήμου.
7.    ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2013 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 123.662.438,03 ευρώ και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 7.932.787,63 ευρώ η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 115.729.650,40 ευρώ.
8.    ΔΑΝΕΙΑ
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Τράπεζα Ηπείρου, συμπεριλαμβανομένων και των δόσεων πληρωτέων στην επόμενη χρήση, ανέρχονται στο ποσό των 1.233.345,66 ευρώ.
9.    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των απαιτήσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 897.830,77 ευρώ και αντίστοιχα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην των δανείων) του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 1.021.803,37 ευρώ.
10.    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η οικονομική κατάσταση του Δήμου της χρήσεως 2013 που απεικονίζεται στον Ισολογισμό αντανακλά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που συνεπάγεται η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων στη χώρα. Η αναμενόμενη ενίσχυση των «ίδιων» εσόδων του Δήμου από ανταποδοτικά τέλη κατά τα επόμενα έτη, πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν θετικά στην ομαλή πορεία των οικονομικών του Δήμου.
Στη συνέχεια  επισυνάπτονται οι Οικονομικές καταστάσεις:
1.    Ισολογισμός μετά των Αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων  καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή,
2.    Προσάρτημα Ισολογισμού
3.    Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης
4.    Ταμειακός απολογισμός των εσόδων και εξόδων  οικονομικού έτους 2013

Mετά τα παραπάνω κύριοι Σύμβουλοι αφού λάβετε υπόψη σας ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το Π.Δ. 315/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. και την Αρ.Πρ. 4604/01-02-2005 Κ.Υ.Α. τροποποίησης των διατάξεων Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου

Διαβάστηκε 1679 φορές

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Εκθέσεις Τριμήνων ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 2013 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ