Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013 06:07

Εκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη έκθεσης 2ου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου.»

 Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 6η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το μεσημέρι, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 11681/2-9-2013, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΑΡΟΝ

1

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΙ

2

ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

3

ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

4

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

5

ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

6

ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΟΧΙ

7

ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

 

 Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών]. Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

 Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:  «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την αριθ. 4/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 5822/1437/7-2-13 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του έτους 2013.

Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του έτους 2013.

Στη συνέχεια τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της

  • την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
  • την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
  • η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
  • την αριθ. 4/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 5822/1437/7-2-13 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  • το έγγραφο του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2o τριμήνου του έτους 2013

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του έτους 2013 Δήμου Πωγωνίου, ως ακολούθως:

 Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου - τριμήνου του έτους 2013 , εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/06/13

 

 

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

3904100,69

1358205,17

0,347892

1323714,84

0,339058

0,974606

1

Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια

253000

65652,05

0,259494

31161,72

0,123169

0,47465

2

Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια

50500

26476,99

0,524297

26476,99

0,524297

1

3

Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

717600

38592,83

0,05378

38592,83

0,05378

1

4

Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

60588,52

25443,44

0,419938

25443,44

0,419938

1

5

Φόροι και εισφορές

9330

5059

0,542229

5059

0,542229

1

6

Εσοδα από επιχορηγήσεις

2781832,67

1188080,42

0,427086

1188080,42

0,427086

1

7

Λοιπά τακτικά έσοδα

31249,5

8900,44

0,284819

8900,44

0,284819

1

1

Εκτακτα έσοδα

3929749,02

848509,48

0,21592

848429,48

0,215899

0,999906

11

Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

757653,91

371257,71

0,49001

371257,71

0,49001

1

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

3141095,11

470258,17

0,149712

470258,17

0,149712

1

14

Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

25000

6993,6

0,279744

6913,6

0,276544

0,988561

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

6000

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

202987,46

105308,05

0,518791

42671,39

0,210217

0,405205

21

Τακτικά έσοδα

202987,46

105308,05

0,518791

42671,39

0,210217

0,405205

22

Έκτακτα έσοδα

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

1599336,9

1081585,88

0,676271

59878,76

0,03744

0,055362

31

Εισπράξεις από δάνεια

499959

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

1099377,9

1081585,88

0,983816

59878,76

0,054466

0,055362

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

720300

317033,47

0,440141

299976,44

0,41646

0,946198

41

Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου

655800

313710,95

0,478364

296653,92

0,452354

0,945628

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

64500

3322,52

0,051512

3322,52

0,051512

1

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

1632815,65

 

 

 

 

 

 

Σύνολα εσόδων

11989289,72

3710642,05

 

2574670,91

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2013 - 30/06/2013

 

 

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα

4951193,12

4618508,61

0,932807

1420498,87

0,2869003

1478696,06

1365592,61

0,2758108

0,9613472

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1389636,14

1364936,14

0,982226

616296,41

0,4434948

686423,61

615293,24

0,4427729

0,9983723

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1337170,46

1249550,22

0,934473

47087

0,0352139

44517,56

44489,27

0,0332712

0,9448313

62

Παροχές τρίτων

926031,56

865630,82

0,934775

328634,85

0,3548852

290502,96

284025,41

0,3067125

0,8642583

63

Φόροι - τέλη

12500

12500

1

1070,71

0,0856568

3935,71

3935,71

0,3148568

3,6757946

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

144279,74

48621,96

0,336998

11770,47

0,0815809

1599

1599

0,0110826

0,1358484

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

134300

134300

1

0

0

62688,11

62688,11

0,4667767

#ΔΙΑΙΡ/0!

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

483800

476300

0,984498

112492,37

0,2325183

84362,64

68895,4

0,1424047

0,6124451

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

514952,81

458147,06

0,889687

303147,06

0,588689

303147,06

283147,06

0,5498505

0,9340254

68

Λοιπά Έξοδα

8522,41

8522,41

1

0

0

1519,41

1519,41

0,1782841

#ΔΙΑΙΡ/0!

7

Επενδύσεις

4076478,6

2242533,08

0,550115

72791,02

0,0178563

56081,7

38432,01

0,0094277

0,5279774

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

367685

102200

0,277955

8329,03

0,0226526

3449

2999

0,0081564

0,3600659

73

Έργα

2639042,69

1137252,52

0,430934

24399,69

0,0092457

17490,4

290,71

0,0001102

0,0119145

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

1069750,91

1003080,56

0,937677

40062,3

0,0374501

35142,3

35142,3

0,0328509

0,8771913

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

2901429,17

1286441,19

0,443382

1362343,3

0,4695422

1030318,14

959194,57

0,3305938

0,704077

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

565146,19

565146,19

1

496087,63

0,8778041

339087,45

320197,96

0,5665755

0,6454464

82

Αποδόσεις

687916,05

13116,05

0,019066

286400

0,4163299

292363,96

292363,96

0,4249995

1,0208239

83

Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

708178,95

708178,95

1

579855,67

0,8187982

398866,73

346632,65

0,4894704

0,5977913

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

940187,98

0

0

0

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

9

Αποθεματικό

60188,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολα δαπανών

11989289,72

8147482,88

 

2855633,19

 

2565095,9

2363219,19

 

 

 Β. Η γνώμη της μειοψηφίας και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβούλου και αντιπροέδρου της Ο.Ε. κ. Ιωάννη Καραγιώργου έχει ως εξής:

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

 Ο Απολογισμός είναι μία εικόνα του πως η Δημοτική Αρχή αντιλαμβάνεται τα θέματα του Δήμου, δείχνει μία προχειρότητα και απαξίωση στην διαδικασία, καθώς δεν υπάρχει αναλυτική κατάσταση των αποτελεσμάτων για να εξετάσουμε σοβαρά και επί της ουσίας τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή.

 Ο Απολογισμός, των γενικών στοιχείων εσόδων εξόδων του 2ου τριμήνου 2013 που μας παρουσιάζονται, δείχνει μία γενική εικόνα και όχι την απόλυτη ή την αντικειμενική των δεδομένων και των συγκεκριμένων κωδικών. Εμφανίζει όμως ξεκάθαρα την απόλυτη αδυναμία της Δημοτικής Αρχής νοικοκυρέματος των οικονομικών , αλλά και την αδυναμία να ανταποκριθεί στις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων και τις απαιτήσεις των κρίσιμων και δύσκολων στιγμών που διανύουμε.

 Σ΄αυτό το πλαίσιο τονίζουμε ότι τα στοιχεία αποτελούν άλλη μία απόδειξη για την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης και αποτελεσματικής διοίκησης ως προς την επίλυση των ουσιαστικών ζητημάτων του Δήμου.

 Συγκεκριμένα:

 Η Δημοτική Αρχή , φαίνεται ότι δεν λαμβάνει υπόψη της τις παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις που έχουμε κάνει, τόσες φορές στην Επιτροπή, για τα αποτελέσματα του έργου της.

  1. Η εικόνα είναι ίδια 2,5 χρόνια τώρα αφού η υστέρηση στα έσοδα είναι μεγάλη χωρίς ποτέ να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την είσπραξη ή την διεκδίκησή τους. Αυτό δείχνει καθαρά την αποτυχία του Δήμου όσον αφορά την είσπραξη των αναγκαίων και βεβαιωθέντων εσόδων , εις βάρος των πολιτικών και δράσεων του Δήμου και του συλλογικού συμφέροντος των πολιτών και κατοίκων.
  2. Τα έσοδα παρελθόντων ετών, αλλά κυρίως η υστέρηση στην είσπραξη υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών, που φτάνει να μην έχει εισπραχθεί το 85% περίπου των βεβαιωθέντων εσόδων, αποτελεί εικόνα κατάρρευσης της ικανότητας της Υπηρεσίας και αδικαιολόγητης ανικανότητας της Διοίκησης του Δήμου που θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα, καθώς δεν υπάρχουν πειστικές απαντήσεις εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής.
  3. Στον ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, φαίνεται να βεβαιώθηκε (Αρ. βεβ. 87) ο Χρηματικός κατάλογος Ύδρευσης Πωγωνιανής παγίου έτους 2011 στις 2/5/2013;;;;;;;;;;;; Πως εξηγείται μία τέτοια ενέργεια? Μήπως δεν έχουν προβεί οι υπηρεσίες του Δήμου στις προβλεπόμενες διαδικασίες και σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Δημοτική Αρχή για την αποκατάσταση ενδεχομένων παραλείψεων που αποβαίνει εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και των συμφερόντων του Δήμου?
  4. Στο 2ο Τρίμηνο του 2013 δεν μπορεί κανείς να βγάλει σαφή συμπεράσματα για την πορεία των Δαπανών, όσον αφορά κυρίως τα έργα που σχεδιάζονται και ιδιαίτερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και των σοβαρών προβλημάτων υποδομών που αντιμετωπίζουν οι δημότες και πολίτες του Δήμου στα χωριά μας ( π.χ. προβλήματα ύδρευσης κ.ά.)

 Ασφαλώς θα πρέπει να επισημάνουμε την δύσκολη εικόνα όσον αφορά την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δήμου σχετικά με οφειλές που υπάρχουν προς τρίτους.

 Γ. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 118/2013.

Διαβάστηκε 2348 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013 06:30

Σχετικά Άρθρα