Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013 06:31

Ισολογισμός Χρήσεως 2011

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΑΡ. 147/8-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου για τον Ισολογισμό της χρήσεως 2011

1.    ΓΕΝΙΚΑ
    Το 2011 ήταν μία ακόμα σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου Πωγωνίου.
    Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η πρώτη χρήση κατά την οποία εγκαταστάθηκε  και εφαρμόσθηκε το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα στον νέο Καλλικρατικό Δήμο, επιτρέποντας στο Δήμο, την σωστή παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών στοιχείων του.
    Η εξέλιξη των εσόδων του Δήμου ήταν θετική ενώ οι λειτουργικές του δαπάνες συγκρατήθηκαν στους προκαθορισμένους στόχους που είχαν τεθεί.
 
2.    ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
    Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2011 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 4.687.860,44 .
    Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού ευρώ 243.325,57 τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 4.931.186,01.

3.    ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
    Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής

70    Έσοδα από πωλήσεις & λοιπών αποθεμάτων    ευρώ    0,00
72    Έσοδα από φόρους--πρόστιμα-προσαυξήσεις    »    58.179,13
73    Έσοδα από τέλη και δικαιώματα                      »    741.743,02
74    Έσοδα από επιχορηγήσεις                              »    3.833.136,56
75    Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες                   »    9.344,20
76    Έσοδα κεφαλαίων                                         »    45.457,53
    Σύνολο Οργανικών εσόδων                                »    4.687.860,44
81    Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                         »    13.757,01
82    Έκτακτα και ανόργανα έσοδα προηγουμένων        229.568,56
    Γενικό Σύνολο    ευρώ                                          4.931.186,01

4.    ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

    Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής:

60    Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                ευρώ    1.650.240,66
61    Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων        »    453.611,92
62    Παροχές τρίτων                        »    761.557,57
63    Φόροι-τέλη                        »    7.837,70
64    Διάφορα έξοδα                        »    288.965,54
65    Τόκοι και συναφή έξοδα                    »    105.109,45
66    Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος    »    1.787.302,57
67    Παροχές- χορηγίες- Επιχορηγήσεις- Επιδοτήσεις-Δωρεές    »    578.440,34
68    Προβλέψεις εκμετάλλευσης                »    0,00
    Σύνολο Οργανικών εξόδων                    »    5.633.065,75
81    Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα                »    1.020,60
82    Έξοδα προηγουμ. Χρήσεων                    »             18.932,06
83    Προβλέψεις για Έκτακτους κινδύνους            »    0,00
       Σύνολο Εκτάκτων εξόδων                    »    19.952,66
25    Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών                »    19.936,75
26    Αναλώσεις ανταλλακτικών παγίων στοιχείων        »    0,00
    Σύνολο αναλώσεων                    »    19.936,75
    Γενικό Σύνολο                        ευρώ    5.672.955,16


5.    ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
    Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ  4.269.133,84.
    Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 1.278.759,21 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 105.109,45. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων χρηματοοικονομικών, εκτάκτων & ανόργανων εξόδων, ανήλθε στο ποσό των ευρώ 5.672.955,16. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2011 ποσού ευρώ 4.931.186,01  μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2011 ποσού ευρώ 5.672.955,16 αποτελεί το Έλλειμμα της χρήσεως 2011 το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 741.769,15.


6.    ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
     Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2011 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 122.758.609,89 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 4.729.361,60, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 118.029.248,29.


7.    ΔΑΝΕΙΑ
    Τα δάνεια του Δήμου από τις Τράπεζες  ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 1.388.536,54. Το εν λόγω ποσό αναλύεται σε βραχυπρόθεσμες δόσεις 128.094,38, οι οποίες είναι πληρωτέες εντός του έτους  2012 και σε μακροπρόθεσμες δόσεις 1.260.442,16.


8.    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
    Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων (πλην των δανείων) υποχρεώσεων  του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.327.110,34 οι αντίστοιχες απαιτήσεις στο ποσό των ευρώ 1.281.371,23.

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
    H Οικονομική κατάσταση της χρήσεως 2011 και η αναμενόμενη ενίσχυση των “ιδίων εσόδων” κατά τα επόμενα έτη, πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν θετικά στην ομαλή πορεία των οικονομικών του Δήμου.


Καλπάκι, 18 Σεπτεμβρίου 2013


Συντάχθηκε και υπογράφεται

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    ΜΕΛΟΣ   
ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ        ΜΕΛΟΣ   
ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ        ΜΕΛΟΣ   
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ    ΜΕΛΟΣ   
ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΜΕΛΟΣ   

Διαβάστηκε 2332 φορές

Σχετικά Άρθρα