Δήμος Πωγωνίου

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014 19:06

Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/03-12-2013, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2013
ΘΕΜΑ : «Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου
Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 3η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 16216/28-11-2013, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα [7], ήτοι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΩΝ

1 ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΝΑΙ
2 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ
3 ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ
4 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ
5 ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ
6 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ
7 ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:
«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Με την αριθ. 4/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 5822/1437/7-2-13 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του έτους 2013.
Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του έτους 2013.
Στη συνέχεια τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της

  •     την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
  •     την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
  •     η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
  •     την αριθ. 4/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 5822/1437/7-2-13 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  •     το έγγραφο του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3o τριμήνου του έτους 2013

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του έτους 2013 Δήμου Πωγωνίου, ως ακολούθως:
Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου - τριμήνου του έτους 2013 , εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/9/2013

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

3915893,55

2069969,55

0,528607

2002397,32

0,511351

0,967356

1

Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια

253926,8

116719,66

0,459659

74201,63

0,292217

0,635725

2

Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια

50500

26476,99

0,524297

26476,99

0,524297

1

3

Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

717600

72874,54

0,101553

47820,34

0,066639

0,656201

4

Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

60588,52

48718,23

0,804084

48718,23

0,804084

1

5

Φόροι και εισφορές

11959

10959

0,916381

10959

0,916381

1

6

Εσοδα από επιχορηγήσεις

2790069,73

1775605,45

0,636402

1775605,45

0,636402

1

7

Λοιπά τακτικά έσοδα

31249,5

18615,68

0,595711

18615,68

0,595711

1

1

Εκτακτα έσοδα

3949749,02

1132531,86

0,286735

1131261,86

0,286414

0,998879

11

Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

757653,91

429511,67

0,566897

429511,67

0,566897

1

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

3141095,11

687912,78

0,219004

687912,78

0,219004

1

14

Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες

20000

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

25000

15033,34

0,601334

13763,34

0,550534

0,915521

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

6000

74,07

0,012345

74,07

0,012345

1

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

202987,46

180168,33

0,887584

100677,55

0,495979

0,558797

21

Τακτικά έσοδα

202987,46

180168,33

0,887584

100677,55

0,495979

0,558797

22

Έκτακτα έσοδα

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

1599336,9

1081585,88

0,676271

77139,33

0,048232

0,071321

31

Εισπράξεις από δάνεια

499959

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

1099377,9

1081585,88

0,983816

77139,33

0,070166

0,071321

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

720300

467209,05

0,648631

445773,63

0,618872

0,95412

41

Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου

655800

463636,94

0,706979

442201,52

0,674293

0,953767

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

64500

3572,11

0,055382

3572,11

0,055382

1

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

1632815,65

 

 

 

 

 

 

Σύνολα εσόδων

12021082,58

4931464,67

 

3757249,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/9/2013

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα

4953611,48

4660145,45

0,940757

2188215,84

0,4417415

2311385,06

2143713,44

0,4327577

0,9796627

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1423986,14

1376936,14

0,966959

893349,92

0,6273586

998277,12

929164,6

0,6525096

1,0400903

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1331574,65

1243954,41

0,934198

71657,64

0,0538142

70773,09

70773,09

0,0531499

0,9876559

62

Παροχές τρίτων

918755,56

859554,82

0,935564

564150,11

0,6140372

547716,52

508690,19

0,553673

0,901693

63

Φόροι - τέλη

12500

12500

1

1070,71

0,0856568

3935,71

3935,71

0,3148568

3,6757946

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

146469,74

69206,32

0,472496

36717,44

0,2506828

12921,57

9939,95

0,0678635

0,2707147

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

129800

119300

0,919106

0

0

94900,59

94900,59

0,7311294

#ΔΙΑΙΡ/0!

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

458813,11

451313,11

0,983653

232622,96

0,5070103

192693,99

161342,84

0,3516526

0,6935809

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

523189,87

518858,24

0,991721

388647,06

0,7428413

388647,06

363447,06

0,6946753

0,9351597

68

Λοιπά Έξοδα

8522,41

8522,41

1

0

0

1519,41

1519,41

0,1782841

#ΔΙΑΙΡ/0!

7

Επενδύσεις

4141711,12

2493667,59

0,602086

231037,46

0,0557831

216248,34

180634,67

0,0436135

0,7818415

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

367685

102200

0,277955

30343,33

0,0825253

30343,33

11849,66

0,0322277

0,3905194

73

Έργα

2700241,2

1384451,03

0,512714

160631,83

0,059488

145842,71

133642,71

0,0494929

0,8319815

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

1073784,92

1007016,56

0,93782

40062,3

0,0373094

40062,3

35142,3

0,0327275

0,8771913

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

2911975,61

1296987,63

0,445398

1539626,03

0,5287222

1263602,16

1250715,41

0,4295075

0,8123501

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

565146,19

565146,19

1

505675,88

0,89477

389801,45

388013,47

0,6865719

0,7673165

82

Αποδόσεις

687916,05

13116,05

0,019066

420753,54

0,611635

427022,46

427022,46

0,6207479

1,0148993

83

Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

718725,39

718725,39

1

613196,61

0,8531723

446778,25

435679,48

0,6061835

0,7105054

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

940187,98

0

0

0

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

9

Αποθεματικό

13784,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολα δαπανών

12021082,58

8450800,67

 

3958879,33

 

3791235,56

3575063,52

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Η γνώμη της μειοψηφίας και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβούλου και αντιπροέδρου της Ο.Ε. κ. Ιωάννη Καραγιώργου έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013
Ο Απολογισμός, των στοιχείων εσόδων εξόδων του 3ου τριμήνου 2013 που μας παρουσιάζονται, δείχνουν μία γενική εικόνα και όχι την απόλυτη ή την αντικειμενική των δεδομένων και των συγκεκριμένων κωδικών. Σ΄αυτό το πλαίσιο τονίζουμε ότι τα στοιχεία αποτελούν άλλη μία απόδειξη για την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης νοικοκυρέματος των οικονομικών και αδυναμία αποτελεσματικής διοίκησης ως προς την επίλυση των ουσιαστικών ζητημάτων του Δήμου.
Συγκεκριμένα:
    Η Δημοτική Αρχή , φαίνεται για πολλοστή φορά ότι δεν λαμβάνει υπόψη της τις παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις που έχουμε κάνει, τόσες φορές στην Επιτροπή, για τα αποτελέσματα του έργου της.
    Η εικόνα είναι ίδια 3 χρόνια τώρα αφού η υστέρηση στα έσοδα είναι μεγάλη χωρίς ποτέ να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την είσπραξη ή την διεκδίκησή τους. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα την αποτυχία του Δήμου όσον αφορά την είσπραξη των αναγκαίων και βεβαιωθέντων εσόδων , εις βάρος των πολιτικών και δράσεων του Δήμου και του συλλογικού συμφέροντος των πολιτών και κατοίκων.
    Η υστέρηση στην είσπραξη υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών, που φτάνει να μην έχει εισπραχθεί πάνω από το 80% περίπου των βεβαιωθέντων εσόδων, αποτελεί εικόνα κατάρρευσης της ικανότητας της Υπηρεσίας και αδικαιολόγητης ανικανότητας της Διοίκησης του Δήμου που θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα , καθώς δεν υπάρχουν πειστικές απαντήσεις εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής.
    Στο 3ο Τρίμηνο του 2013 δεν μπορεί κανείς να βγάλει σαφή συμπεράσματα για την πορεία των Δαπανών, όσον αφορά κυρίως τα έργα που σχεδιάζονται και ιδιαίτερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και των σοβαρών προβλημάτων υποδομών που αντιμετωπίζουν οι δημότες και πολίτες του Δήμου στα χωριά μας ( π.χ. προβλήματα ύδρευσης κ.ά.)
    Επισημαίνουμε και πάλι την δύσκολη εικόνα όσον αφορά την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δήμου σχετικά με οφειλές που υπάρχουν προς τρίτους.
 Γ. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.


 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 186/2013.
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Υπογραφές

 ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Διαβάστηκε 2132 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014 06:11

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Εκθέσεις Τριμήνων Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου