Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014 05:51

Σύνταξη έκθεσης 4ου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   17η  Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 11.30 π.μ., συνεδρίασε η  Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 1618/10-02-2014, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι:

     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ    ΤΙΤΛΟΣ       ΠΑΡΟΝ
1    ΚΑΨΑΛΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ          ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΝΑΙ
2    ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ        ΜΕΛΟΣ         ΟΧΙ
3    ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ               ΜΕΛΟΣ         ΝΑΙ
4    ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ     ΜΕΛΟΣ         ΝΑΙ
5    ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                ΜΕΛΟΣ        ΝΑΙ
6    ΜΑΣΤΟΡΑΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ      ΜΕΛΟΣ        ΝΑΙ
7    ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ           ΜΕΛΟΣ       ΝΑΙ
               
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].      
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:
«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του  δήμου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Με την αριθ. 4/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013  και εγκρίθηκε με την αριθ. 5822/1437/7-2-13 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου του έτους 2013.
Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου του έτους 2013.
Στη συνέχεια τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
•    την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
•    την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
•    η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
•    την αριθ. 4/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013  και εγκρίθηκε με την αριθ. 5822/1437/7-2-13  απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
•    το έγγραφο του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4o τριμήνου του έτους 2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου  τριμήνου του έτους 2013 Δήμου Πωγωνίου, ως ακολούθως:
Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου - τριμήνου του έτους  2013 , εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα :

 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013
 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα

5048098,97

3210287,27

0,63594

3082483,05

0,6106225

3209283,7

3209283,7

0,635741

1,0411359

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1423986,14

1247141,88

0,87581

1106875,83

0,777308

1246229,83

1246229,83

0,8751699

1,1258985

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1331378,25

182299,98

0,136926

287569,28

0,2159937

182208,46

182208,46

0,136857

0,6336159

62

Παροχές τρίτων

907755,56

713136,54

0,785604

710469,61

0,7826662

713136,54

713136,54

0,7856042

1,0037538

63

Φόροι - τέλη

12500

10541,71

0,843337

1070,71

0,0856568

10541,71

10541,71

0,8433368

9,8455324

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

146469,74

20315,93

0,138704

50023,36

0,3415269

20315,93

20315,93

0,1387039

0,4061289

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

130230

126885,8

0,974321

58,2

0,0004469

126885,8

126885,8

0,9743208

2180,1684

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

458813,11

276333,89

0,60228

294303,93

0,6414462

276333,89

276333,89

0,6022798

0,9389405

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

633443,76

632112,13

0,997898

632112,13

0,9978978

632112,13

632112,13

0,9978978

1

68

Λοιπά Έξοδα

3522,41

1519,41

0,431355

0

0

1519,41

1519,41

0,4313552

#ΔΙΑΙΡ/0!

7

Επενδύσεις

3783130,98

619304,98

0,163702

681479,08

0,1801363

619304,98

619304,98

0,1637017

0,9087659

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

445801,29

43195,28

0,096894

43195,28

0,0968936

43195,28

43195,28

0,0968936

1

73

Έργα

2261578,78

515440,79

0,227912

571477,19

0,2526895

515440,79

515440,79

0,2279119

0,9019446

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

1069750,91

60668,91

0,056713

66806,61

0,0624506

60668,91

60668,91

0,0567131

0,9081274

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

6000

0

0

0

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

2863414,54

916445,3

0,320053

1690504,19

0,5903805

1485818,07

1485818,07

0,5188973

0,8789201

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

565146,19

400019,65

0,707816

505675,88

0,89477

400019,65

400019,65

0,7078162

0,7910594

82

Αποδόσεις

636916,05

7523,76

0,011813

569372,77

0,8939526

576896,53

576896,53

0,9057654

1,0132141

83

Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

721164,32

508901,89

0,705667

615455,54

0,8534193

508901,89

508901,89

0,705667

0,8268703

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

940187,98

0

0

0

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

9

Αποθεματικό

34648,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολα δαπανών

11729293,4

4746037,55

 

5454466,32

 

5314406,75

5314406,75

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 

 

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

 

Τέλος

 Προηγούμενου

έτους

Προηγούμενο

τρίμηνο

4ο Τρίμηνο

2013

Μεταβολή

%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1

2

3

3\2

Α.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

 

Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

2.

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

3.

Λοιπές απαιτήσεις

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

Β.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

1.

Ταμείο

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

2.

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

1.

Έξοδα επόμενων χρήσεων

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

2.

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

3.

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1

2

3

3\2

Α.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

1.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

2.

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

Β.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

1.

Προμηθευτές

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

3.

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

4.

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

5.

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

1.

Έσοδα επόμενων χρήσεων

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

2.

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

3.

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

                      
Β. Η γνώμη της μειοψηφίας και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβούλου και αντιπροέδρου της Ο.Ε.  κ. Ιωάννη Καραγιώργου έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013
  Δυστυχώς, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε από τα οικονομικά στοιχεία που κατατέθηκαν αποδεικνύεται πάλι η παντελής έλλειψη σχεδιασμού και ελεγκτικών μηχανισμών της Δημοτικής Αρχής.
    Είναι σαφές ότι υπάρχει πλήρης αδυναμία είσπραξης  των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα καθώς και των εσόδων από παρελθόντα έτη, καθιστώντας  μοιραία, τον Δήμο μας, έναν οργανισμό χωρίς σχεδιασμό, προοπτική και Ανάπτυξη.
Γ. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  16/2014.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   ΤΑ   ΜΕΛΗ
                     
Υπογραφές
ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Διαβάστηκε 2287 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014 06:31

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Εκθέσεις Τριμήνων Σύνταξη έκθεσης 4ου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου