Δήμος Πωγωνίου

×

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: head line 1 and script Opening and ending tag mismatch: html line 1 and head Extra content at the end of the document
Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 08:29

Ισολογισμός χρήσεως 2012

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου για τον Ισολογισμό της χρήσεως 2012
1. ΓΕΝΙΚΑ
Το 2012 ήταν μία ακόμα σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου Πωγωνίου.
Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η πρώτη χρήση κατά την οποία εγκαταστάθηκε και εφαρμόσθηκε το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα στον νέο Καλλικρατικό Δήμο, επιτρέποντας στο Δήμο, την σωστή παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών στοιχείων του.
Η εξέλιξη των εσόδων του Δήμου ήταν θετική ενώ οι λειτουργικές του δαπάνες συγκρατήθηκαν στους προκαθορισμένους στόχους που είχαν τεθεί.
2.    ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2012 ανήλθαν στο ποσό των 3.369.090,22 ευρώ, έναντι 4.687.860,44 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 302.341,63 ευρώ, έναντι 243.325,57 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, τότε τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των 3.671.431,85 ευρώ έναντι 4.931.186,01 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
3.    ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής

K.A.    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ        ΠΟΣΑ 2012    ΠΟΣΑ 2011
72    Έσοδα από φόρους--πρόστιμα-προσαυξήσεις    »    34.425,83    58.179,13
73    Έσοδα από τέλη και δικαιώματα    »    323.269,36    741.743,02
74    Έσοδα από επιχορηγήσεις    »    2.963.743,38    3.833.136,56
75    Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες    »    -916,70    9.344,20
76    Έσοδα κεφαλαίων    »    48.568,35    45.457,53
    Σύνολο Οργανικών εσόδων    »    3.369.090.22    4.687.860,44
81    Έκτακτα και ανόργανα έσοδα    »    43.066,00    13.757,01
82    Έκτακτα και ανόργανα έσοδα προηγουμένων    »    259.275,63    229.568,56
    Γενικό Σύνολο    ευρώ    3.671.431,85    4.931.186,01

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής:
Κ.Α.    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ        ΠΟΣΑ 2012    ΠΟΣΑ 2011
60    Αμοιβές και έξοδα προσωπικού    ευρώ    1.330.208,77    1.650.240,66
61    Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων    »    366.617,82    453.611,92
62    Παροχές τρίτων    »    944.639,54    761.557,57
63    Φόροι-τέλη    »    8.413,69    7.837,70
64    Διάφορα έξοδα    »    471.156,22    288.965,54
65    Τόκοι και συναφή έξοδα    »    88.803,88    105.109,45
66    Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος    »    1.479.302,87    1.787.302,57
67    Παροχές- χορηγίες- Επιχορηγήσεις- Επιδοτήσεις-Δωρεές    »    399.633,54    578.440,34
    Σύνολο Οργανικών εξόδων    »    5.088.776,33    5.633.065,75
81    Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα    »    7.159,80    1.020,60
82    Έξοδα προηγουμ. Χρήσεων    »    7.775,51    18.932,06
    Σύνολο Εκτάκτων εξόδων    »    14.935,31    19.952,66
25    Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών    »    0,00    19.936,75
    Σύνολο αναλώσεων    »    0,00    19.936,75
    Γενικό Σύνολο    ευρώ    5.103.711.64    5.672.955,16

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 3.987.248,11 ευρώ, έναντι ποσού 4.269.133,84 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 1.012.724,34 ευρώ έναντι ποσού 1.278.759,21 ευρώ την προηγούμενη χρήση και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 88.803,88 ευρώ έναντι ποσού 105.109,45 ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων χρηματοοικονομικών, εκτάκτων και ανόργανων εξόδων, ανήλθε στο ποσό των 5.103.711,64 ευρώ έναντι ποσού 5.672.955,16 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2012 ποσού 3.671.431,85 ευρώ έναντι ποσού 4.931.186,01 ευρώ της χρήσης 2011, μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2012 ποσού 5.103.711,64 ευρώ έναντι ποσού 5.672.955,16 ευρώ της χρήσης 2011, αποτελεί το Έλλειμμα της χρήσεως 2012 το οποίο ανέρχεται σε 1.432.279,79 ευρώ, έναντι επίσης Ελλείμματος ποσού 741.769,15 ευρώ της χρήσης 2011.

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2012 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 123.152.574,48 ευρώ, έναντι ποσού 122.693.396,11 ευρώ της προηγούμενης χρήσης και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 6.178.300,73 ευρώ έναντι ποσού 4.716.318,84 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 116.974.273,75 ευρώ έναντι ποσού 117.977.077,27 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

7. ΔΑΝΕΙΑ
Τα δάνεια του Δήμου αφορούν έναν (1) λογαριασμό στο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και δύο (2) στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και ανέρχονται στο ποσό των 1.278.971,48 ευρώ. Το εν λόγω ποσό αναλύεται σε βραχυπρόθεσμες δόσεις ποσού 106.468,84 ευρώ, οι οποίες είναι πληρωτέες εντός του έτους 201 3 και σε μακροπρόθεσμες δόσεις ποσού 1.172.502,64 ευρώ.

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων (πλην των δανείων) υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 990.212,58 ευρώ, έναντι ποσού 1.327.110,34 ευρώ της προηγούμενης χρήσης και οι αντίστοιχες απαιτήσεις στο ποσό των 872.993,06 ευρώ έναντι ποσού 831.371,23 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
H Οικονομική κατάσταση της χρήσεως 2012 και η αναμενόμενη ενίσχυση των "ιδίων εσόδων" κατά τα επόμενα έτη, πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν θετικά στην ομαλή πορεία των οικονομικών του Δήμου.

Καταρτίζει τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 2012 όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκρισή από το Δημοτικό Συμβούλιο.Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  186/2014.

Διαβάστηκε 3344 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 02 Απριλίου 2015 09:44

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Εκθέσεις Τριμήνων Ισολογισμός χρήσεως 2012