Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Ανακοινώσεις

Λόγω της έναρξης των εργασιών για την αντικατάσταση δικτύου στην Κοινότητα Δολιανών σας ενημερώνουμε ότι:

ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ καθημερινά από τις 8:00 εως τις 15:30.

Η ρύθμιση θα διαρκέσει από τις 16/03/2021 εως τις 31/03/2021.

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καλπάκι
Ταχ. Κωδ. : 44004
Τηλ.: 2653360100
Fax : 256360103
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Καλπάκι , 15 / 07 /2019
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 5343
Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Πωγωνίου και των Νομικών του Προσώπων για την περίοδο 2019-2020 (1 έτος)

Ο Δήμαρχος Δήμου Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων

προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία  για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για την περίοδο 2019-2020 (1 έτος),  προϋπολογισμού με ΦΠΑ 233.942,94 ευρώ,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%), επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ Πωγωνίου και τα Νομικά του Πρόσωπα . Η δαπάνη της σύμβασης βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων των ετών 2019 και 2020 του Δήμου Πωγωνίου και των φορέων του .
Τα υπό προμήθεια είδη ομαδοποιούνται ως εξής:
1οΤμήμα: Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη) & Ελαιολιπαντικά, αντιψυκτικά  Δήμου Πωγωνίου, εκτιμώμενης αξίας 126.473,16 €  πλέον ΦΠΑ
2οΤμήμα: Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης – βενζίνη αμόλυβδη) ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας  Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας του Δήμου Πωγωνίου, εκτιμώμενης αξίας 16.568,00 € πλέον ΦΠΑ
3οΤμήμα: Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης), Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής εκτιμώμενης αξίας 24.332,00€ πλέον ΦΠΑ.
4οΤμήμα: Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης), Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής εκτιμώμενης αξίας  21.290,50 € πλέον ΦΠΑ.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 233.942,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  188.663,66€  ΦΠΑ 24% : 45.279,28€).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 15/07/2019 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00 μμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 31 Ιουλίου και ώρα 15:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 1 Αυγούστου και ώρα 10:00 π.μ. .
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά .
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε ένα ή όλα τα τμήματα. Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο ποσοτήτων του κάθε τμήματος. Προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού ή έως την ανάλωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συμβεί πρώτο. Επίσης, η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ως δύο μήνες για την ανάλωση τυχόν υπολοίπων ποσοτήτων ή πιστώσεων που διαθέτει αυτή κατά τη λήξη της διάρκειάς της, με  αιτιολογημένη  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πωγωνίου μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής. Κατά την παράταση ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης επί του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά εκτός ΦΠΑ.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Θα παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση στους όρους της διακήρυξης και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και από την διεύθυνση www.pogoni.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος κ. Τάγκα Δροσούλα, στο τηλέφωνο 2653360119 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Κατηγορία Διακυρήξεις

Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους Δημότες του Δήμου Πωγωνίου ότι σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται η Α’ φάση των επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιούνται από τα συνέργεια του ΤΑΣ Κοζάνης.
Κατά την Α’ φάση επιλέγονται δειγματοληπτικά κάποιες οικίες που δηλώθηκαν  προκειμένου να προσδιοριστεί το μέγεθος και η έκταση των ζημιών και να χαρακτηριστεί η περιοχή σαν σεισμόπληκτη.
Θα επακολουθήσει δεύτερη φάση που θα έπεται τον χαρακτηρισμό της περιοχής κατά την οποία  τα αρμόδια συνεργεία θα καταγράψουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 15/10 σε όλες τις οικίες που έχουν δηλωθεί ώς πληγέντες.
Παρακαλούμε τους δημότες εάν έχουν διαπιστώσει βλάβες εξ αιτίας του σεισμού να το δηλώσουν στο Δήμο Πωγωνίου (έν δεν το έχουν κάνει ήδη) έτσι ώστε να ελεγχθουν από τα αρμόδια κλιμάκια.   

Από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.
Πληρ. Λάμπρου Ελευθέριος
26533-60113

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο

Επαναλειτουργία του Εκκλησιαστικού ΛυκείουΒελλάς την 24-10-2016.

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο

Ενημερώνουμε τους Δημότες του Δήμου Πωγωνίου ότι, σε περίπτωση που πέσει στην αντίληψή τους κάποια επαφή ή επικίνδυνη γειτνίαση κλαδιών δένδρων με τα εναέρια δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ (Καλώδια ηλεκτρισμού), παρακαλούμε να ενημερώνουν για το κλάδεμα τους στα τηλέφωνα 2651070530, 2651026251 & 1050.

Υπενθυμίζουμε στους δημότες μας ότι την 30η Απριλίου 2015 λήγει η προθεσμία για την υποχρέωση υποβολής στον Δήμο αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη ενεργού σημείου υδροληψίας που δεν διαθέτει άδεια χρήσης νερού σε ισχύ, σύμφωνα με την Αριθ. οικ. 146896/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2878/Β'). 
(Πληρ. Μποζιάρη Μ., τηλ. 26533 60111)

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον ν.4313/14 στο συνημμένο έγγραφο (ΑΔΑ:Ω7ΑΧ7Λ9)

Ανακοινωνεται ότι με το αρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α ‘ 93/14-04-2014) παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους
1.    Ληξιπρόθεσμες οφειλές πρός τους Δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

Α) Οσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009
Β)  Οσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από  01.01.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:
α)Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων
β)Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προυπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ
γ) Για οφειλές από 5.000,00 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ  σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων
δ) Για οφειλές από 10.000,00 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ  σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων
ε) Για οφειλές από 20.000,00 ευρώ και πάνω   σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών υποβάλλεται στο τμήμα εσόδων του Δήμου το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου,μέχρι 14-08-2014
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου,η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση του προισταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Δήμου 2653360106,2653360105 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες


    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι στην Δ.Ε. Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου  θα πραγματοποιηθούν  τα παρακάτω τμήματα . Όσοι ενδιαφέρονται  να προσέλθουν άμεσα για εγγραφές πριν την  συμπλήρωση των τμημάτων.

•    Αγγλικά για το χώρο εργασίας (σύνολο 25 ώρες , δύο φορές την εβδομάδα απογευματινές ώρες)
•    Αγγλικά για τον τουρισμό (σύνολο 25 ώρες , δύο φορές την εβδομάδα απογευματινές ώρες)
•    Πληροφορική : (σύνολο 50 ώρες , δύο φορές την εβδομάδα απογευματινές ώρες )

 

 


Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας    
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Τρίκουλα Αργυρώ
Δευτέρα –Παρασκευή : 09:00-14:00
Τηλ. 2653041862-6945559407
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όσοι Ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

να καταθέσουν στα κατά τόπους ΚΕΠ εως την Παρασκευή 24 Μαίου 2013 τα κάτωθι δικαιολογητικά:


1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (χορηγείται από το ΚΕΠ)
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Α.Φ.Μ. του - της αιτούντα/σης και σε περίπτωση εγγάμων Α.φ.Μ. του συζύγου και της συζύγου.
4. Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).

Δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερομένων δωρεάν προϊόντων οριζονται αποκλειστικά μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάοει οικονομικών και κοινωνιών στοιχείων και είναι:   
1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα έως 7.200
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό ειοόδημα ως ακολούθως
α) Γιο οικογένεια μέχρι 2 μέλη μέχρι 10.700 €.
β) Για οικογένεια με 3 μέλη μέχρι 11.520€.
γ) Για οικογένεια με 4 μέλη μέχρι και 14.400 €.
δJ Για οικογένεια με 5 μέλη μέχρι και 17.280 €.
ε) Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κακά 2.880 €.
στ) Στην περίπτωση άπορου άτομου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο  προσαυξάνεται κατά 3.600. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας με ένα ή και περισσότερα μελη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Σας ενημερώνουμε όχι όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις εκ νέου λόγω αλλαγής του τρόπου υλοποίησης του.

 

Σελίδα 1 από 2